วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทัพฟ้า ร่วม กู้วิกฤติแล้ง ลำคะคอง

 

“ผบ.ทอ.” ส่งเครื่องบิน DA – 42 MPP กองบิน 4 ตาคลี นครสวรรค์ ขึ้นบินถ่ายภาพทางอากาศ ร่วม ทัพภาค2
“พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ พันเอก วทัญญู หลวงเทพ จเรกองทัพภาคที่ 2 /หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 และ นาวาอากาศเอก สุรชาติ ภาณุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 (ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2) และจังหวัดนครราชสีมา

ในโครงการ “พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” จังหวัดนครราชสีมา ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ 20 (บ.ตฝ.๒๐) หรือ DA – 42 MPP จากฝูงบิน 402 กองบิน 4 ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย คือบริเวณลำตะคอง17 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2563

การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำตะคองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ลุ่มน้ำลำตะคองเป็นสาขาสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำมูล มีระยะทางยาว220 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ลำน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีภูมิประเทศเป็นป่าเขายากต่อการสำรวจด้วยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเนื่องจากอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ทั้งหมด

ประกอบกับลำตะคองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น ดินบริเวณริมตลิ่งพังทลายทำให้สภาพลำน้ำตื้นเขิน หรือการรุกล้ำจากประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางลำน้ำ ส่งผลต่อการไหลของน้ำ และทำให้เกิดอุทกภัยในห้วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกหนัก

สำหรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมด จะถูกส่งให้กับ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ จัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำ และแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำล้นตลิ่ง ส่งให้กองทัพภาคที่2 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ ตลอดจนยุทโธปกรณ์ซึ่งกองทัพอากาศใช้ในภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

error: Content is protected !!