วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” ร่วมงาน12 ปี “กอ.รมน.” ดูแลความมั่นคง ครอบจักรวาล

19 ก.พ. 2020
246

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และ รอง ผอ.รมน. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ และความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติที่ผ่านมา และ บำเพ็ญกุศลให้ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ที่เสียชีวิต ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กอ.รมน. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางเพื่อต่อต้าน ภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.รมน. โดยตำแหน่ง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 312/2562 ลง 25 ต.ค.62 เรื่อง โครงสร้าง การจัด การแบ่งส่วนงาน หน้าที่ของส่วนงานของ กอ.รมน. มีโครงสร้างและส่วนงาน 17 ส่วนงาน

คือ ส่วนบริหาร, ส่วนอำนวยการ, ส่วนประสานงาน และส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ กำกับดูแล และประเมินผล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ที่จะเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการป้องกันและไขปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เดิมนั้น กอ.รมน. ได้จัดตั้งขึ้นมาในปี 2516 ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายให้แปรสภาพ กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

แต่ยังคงให้มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อให้สามารถยุติสถานการณ์ก่อการร้ายให้สำเร็จลงโดยเร็ว

ต่อมาเมื่อ 1 เมษยน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และปรับลดบทบาท กอ.รมน.

และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานของ กอ.รมน. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ในขณะนั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขึ้นตรงสำนักนายกฯ และให้ กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดให้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.

การดำเนินงานของ กอ.รมน. ได้ยึดมั่นนโยบายของรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยจะมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการ มีส่วนร่วมโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้วยคำขวัญของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”

error: Content is protected !!