วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เสริมแกร่ง English ให้ Navy

 

“บิ๊กลือ” เร่ง พัฒนาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนนายเรือ และ กำลังพล ทร. พร้อมรับ โลกยุค5.0 …ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ20 ปี

ในการประชุม ผบ.เหล่าทัพ วันนี้ มีการรายงานถึง นโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านองค์บุคคล ในการขยายขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกำลังพล

เนื่องจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของกำลังพล ไม่โดยทางตรง ก็ทางอ้อมเช่น การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับมิตรประเทศ

การฝึกร่วมผสมกับต่างประเทศ
การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์หรือกรอบนโยบายต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้กองทัพเรือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และบรรลยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ20 ปี ที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

error: Content is protected !!