วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไปรษณีย์ทางอากาศ

 

ทัพฟ้า ส่งเครื่องบิน T41 Cessna ขึ้น
บิน “เส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์” 100 ปี กำเนิด “ไปรษณีย์ทางอากาศ”

ทดลองการคมนาคมทางอากาศ จาก ดอนเมือง-จันทบุรี 330 กม. รำลึกถึง”เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ” และ 2 นักบินทดลอง “นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว-จ่านายสิบ โทน บินดี”

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมรำลึก 100 ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศฯ จัดเครื่องบินฝึกแบบที่ 14 (T41Cessna) ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน 604 กองบิน 6 จํานวน2 เครื่อง ทําการ บินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จําลองสถานการณ์การทดลองการคมนาคมทางอากาศ นําส่งไปรษณีย์ทางอากาศ

จากท่าอากาศยาน ดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี

โดยบินผ่าน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว อําเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

และเข้าสู่สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 185 ไมล์ทะเล หรือ330 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพราะ ด้วยพระกรุณาธิคุณแห่ง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ที่ทรงมีพระดําริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นใน ประเทศสยาม เมื่อ 2453

และด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จึงมิได้ทรงใช้ประโยชน์ กําลังทางอากาศแต่เพียงด้านการทหารเท่านั้น

โดยทรงมีพระดําริให้นําเครื่องบินเดินทางจากสนามบิน ดอนเมืองไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน มณฑลจันทบูร เพื่อทดลองการนําส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก

ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด จํานวน 2 เครื่อง

โดยมี นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว
และจ่านายสิบ โทน บินดี เป็นนักบิน ทําการบินทดลองนําส่งไปรษณีย์ทางอากาศตามพระดําริ

โดยเครื่องบินของนายร้อยเอกชิต รวดเร็วได้นําถุงไปรษณีย์เดินทางถึงสนามบินเนินพลอยแหวนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2462

ความสําเร็จของการทดลองนําส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ทําให้กําลังทางอากาศ สามารถ ก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา

ทั้งในด้านการทหารและการคมนาคมของชาติ ดังพระดํารัสของ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า…

“กําลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลาง ประเทศของเราได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”

error: Content is protected !!