วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ยึดเรียบ!!

17 ก.พ. 2020
144

 

“บิ๊กแดง” ลงนาม ส่งรายได้ “สวัสดิการทบ. เข้า คลัง ทำ”สวัสดิการเชิงธุรกิจ”….. ทั้ง กว่า40 แห่ง ทั้ง สนามกอล์ฟ ทบ.-สนามกอล์ฟ ล้านนา เชียงใหม่-สนามม้า โคราช- สนามมวยลุมพินี-สวนสนฯ -ปั้มน้ำมัน-ตลาดนัดใหญ่
/ปลัดก.คลัง เผย นำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว 2.5-7% เข้าคลัง ขึ้นอยู่กับ รายได้ และ ทำเลที่ตั้ง ส่วนกำไรที่เหลือ แบ่งเข้า”กองทุนสวัสดิการทบ.” ชม บิ๊กแดง ทำจนสำเร็จ เผย เหล่าทัพอื่น เตรียมเข้าโครงการด้วย เผย มีที่ราชพัสดุที่ทบ.ดูแล ราว1 ล้านไร่ แต่ประชาขนบุกรุก ราว7 แสนไร่ จะให้ทำสัญญาเช่า ทีละ 3 ปี
/เสธ.ทบ. ยัน กำลังพล ทหาร ยังได้สิทธิในการลดราคา เหมิอนเดิม แต่ยัน สำหรับประชาชน จะไม่แพงขึ้น แต่จะเป็นการบริการที่เป็น มาตรฐาน ขึ้น /ยก ต้นแบบ กองทัพสหรัฐฯ มีสนามกอล์ฟ
มี160 แห่ง และใช้เอกชนมืออาชีพ มาบริหารเช่นกัน

วันประวัติศาสตร์ ลงนาม ฟอก
ธุรกิจสีเขียว ในค่ายทหาร ให้สะอาดโปร่งใส ตรวจสอบได้ ครั้งแรก/ .ลงนาม MOU กับกรมธนารักษ์ ทำ“โครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” รายได้ เข้ากรมธนารักษ์ ส่วนหนึ่ง เข้า”กองทุนสวัสดิการทบ” ทั้ง กว่า40 แห่ง เช่น สนามกอล์ฟ ทบ.(รามอินทรา)-สนามกอล์ฟ ล้านนา เชียงใหม่-สนามม้าทัพภาค2 โคราช- สนามมวยลุมพินี(รามอืนทรา)-สวนสนฯ ประจวบฯ-ปั้มน้ำมัน ในพื้นที่หน่วยทหาร -ตลาดนัดใหญ่. (ไม่รวมตลาดนัด เล็กๆ ให้หน่วยดูแลเองต่อไป)

วันนี้. บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมกับ กรมธนารักษ์ โดย นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก” ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพย่านและแถลงข่าวร่วมกับ พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ.

การลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้การใช้ที่ราชพัสดุของกองทัพบก (ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ในการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก ดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

เช่น สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้า ตลาดนัด กิจการสโมสร สนามมวย สนามกอล์ฟ สนามม้า และสถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก

โดยกิจการสวัสดิการของกองทัพบกที่ดำเนินอยู่นั้น เน้นการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกแก่กำลังพลกองทัพบกและครอบครัว ส่งผลให้บุคคลทั่วไปให้ความสนใจมาใช้บริการและซื้อสินค้าในกิจการสวัสดิการของกองทัพบกด้วยเช่นกัน ทำให้กิจการสวัสดิการบางกิจการได้รับความนิยมจากกำลังพลครอบครัว

รวมถึงบุคคลทั่วไปมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อผลประกอบการดี จึงอาจทำให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลง เกิดผลดีแก่กำลังพล
และบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ และอาจมีรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบก เพื่อนำมาจัดสวัสดิการ
ให้แก่กำลังพลกองทัพบกและครอบครัวเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เป็นไปตามระเบียบข้างต้น ที่กำหนดว่ากรณี
ที่บุคคลภายนอกทั่วไปมาใช้บริการมากกว่าสมาชิก (กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว) ให้ดำเนินการในรูปแบบการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ซึ่งต้องขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุ จากกรมธนารักษ์

ดังนั้นรายได้ ที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ จะถูกนำส่งเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมให้แก่กรมธนารักษ์ ส่วนหนึ่งตามบันทึกข้อตกลง

ส่วนที่เหลือจะนำส่งเข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบก เพื่อนำมาจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพบกและครอบครัว

กองทัพบกจึงได้หารือการปฏิบัติร่วมกับกรมธนารักษ์ เพื่อปรับรูปแบบการจัดสวัสดิการภายในของกองทัพบกในบางกิจการเป็นการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง “โครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก” ภายใต้กรอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจประกาศ ณ วันที่ 8กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยการกำกับดูแลของกองทัพบก แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

1. การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ กรณีปกติทั่วไป เช่นสถานีบริการน้ำมัน ร้านค้าตลาดนัด เป็นต้น
ให้เรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กำหนดตามระเบียบและคำสั่งที่ใช้บังคับ ณ เวลานั้น

2. การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ กรณีพิเศษ ได้แก่ สนามมวย สนามกอล์ฟ สนามม้า และสถานพักฟื้นพักผ่อนให้เรียกเก็บค่าเช่าค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยกรมธนารักษ์ มีหน้าที่สนับสนุนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
ส่วนกองทัพบก มีหน้าที่ดำเนินโครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบกให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่มีข้อปัญหาในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหาดังกล่าว

error: Content is protected !!