วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ใช้ AI ในการเมือง ใช้ AI ใน สภาฯ

 

“เสืออากาศ24/7” เสนอใช้ AI ในรัฐสภาไทย ระบบฉลาดๆ ประเมิน บทบาท สส.-สว. แต่ละคนได้…บันทึก เสียงอภิปราย-แสดงความเห็น พร้อมถอดเป็นคำพูด เอกสาร บันทึกไว้ พร้อมภาพ แผนภาพ บันทึกการเข้าประชุม. การเดินเข้าออก ของแต่ละคน-การเคลื่อนไหว ท่าทางอาการสงบ-ตื่นเต้น-ดุดัน/การแต่งกาย-การหลับ-ตื่นในระหว่างการประชุม-อภิปราย เพื่อประเมิน การทำงานของ สส.-สว.

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ เสนอแนวคิด การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ฉลาด-ปัญญาประดิษฐ์ จับพฤติกรรม สส.-สว. เพิ้อประเมินผล พร้อมบันทึกประวัติศาสตร์ทุกคำพูด ในสภาฯ

—-

AI ในรัฐสภาไทย

AI มันเป็นความจำเป็นยิ่งยวดสำหรับ(การพัฒนายกระดับ)ประเทศไทย

ไม่เว้นแม้แต่ทางการเมือง

AI ในรัฐสภาไทย บนประเด็นสำคัญดังนี้
A_คำพูดทุกคำพูดจากปากของสมาชิกรัฐสภาทุกคน(ผู้แทน-วุฒิสมาชิก)ในระหว่างอภิปราย จะต้องถูกเก็บ(เสียง-แปลงเป็นลายลักษณ์อักษร)ไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไทยในรัฐสภาไทย
€คำพูดใช้บ่อยๆ
€คำพูดที่ถูกเน้นเสียง
€ระดับเสียงในการพูดโดยเฉลี่ย(บ่งบอกคุณลักษณะบุคคล)

B_กิริยาท่าทางทางกายภาพของสมาชิกรัฐสภาไทยทุกคน ดังนี้
€สีหน้า
€การเคลื่อนไหว(ท่าทางอาการสงบ-ตื่นเต้น-ดุดัน)
€การแต่งกาย
€การหลับ-ตื่นในระหว่างการประชุมอภิปราย
€การเข้า-ออกห้องประชุม
€เวลาที่นั่งอยู่ในห้องประชุม

C_อัตนัย(คำอธิบายเหตุผลคำชี้แจง-ข้อเสนอ-คำค้าน)ที่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร(เฉพาะในห้วงเวลาระหว่างการอภิปรายสด)สามารถถูกพัฒนานำมาใช้ประเมินค่าสมาชิกรัฐสภาไทยได้

ในการนี้ ถือเป็นการจัดการรูปแบบใหม่แห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลให้สมาชิกรัฐสภาไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ออกความเห็นได้เท่าเทียมกัน(มิใช่เพียงผู้ยกมือขอเวลาไว้/ผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

ในการนี้ผู้อภิปรายด้วยคำพูดก็ทำหน้าที่ไป-โดยใช้เวลาของตนที่ได้ขอไว้ ส่วนผู้ประสงค์ร่วมอภิปรายในหัวข้อเดียวกันในเวลาเดียวกัน ก็สามารถเขียนอัตนัยไปพร้อมกันได้ สมาชิกรัฐสภาทุกคนในเวลาเดียวกันต่างจึงมีสิทธิ์ออกความเห็นในประเด็นอภิปรายเดียวกันได้)
€อัตนัยที่เขียนด้วยมือบนคอมพิวเตอร์ฉลาด จะได้รับการนำไปประเมิน
€อัตนัยที่พิมพ์ด้วยมือและถ่าย/สแกนลงคอมพิวเตอร์ฉลาด จะได้รับการนำไปประเมิน

D_ภาพ/ผังภาพที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกเขียน/วาดขึ้นบนวัตถุประสงค์ต้องการมีส่วนร่วมในการอภิปรายก็สามารถนำมาประเมินได้
€ภาพ/ผังภาพที่เขียนด้วยมือบนคอมพิวเตอร์ฉลาด จะได้รับการนำไปประเมิน
€ภาพ/ผังภาพที่เขียนบนเครื่องเขียนใดๆและได้จัดส่งเป็นไฟล์เป็นข้อมูลภาพลงในคอมพิวเตอร์ฉลาด จะได้รับการนำไปประเมิน

E_อื่นๆที่เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล :AI Big Data สามารถแปลความออกมาได้ ก็สามารถถูกนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพสมาชิกรัฐสภาไทยในรัฐสภาไทยได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

A B C D E จะถูกคิดคำนวณด้วย(ซูเปอร์)คอมพิวเตอร์ฉลาดโดยทันทีแล้วนำผลการแปลความออกไปเป็นผลงาน/เป็นคุณภาพการทำงานรายบุคคลของสมาชิกรัฐสภาไทยในการทำหน้าที่สำคัญในรัฐสภาไทย ดังนี้

ก ความตรงจุดในประเด็นอภิปราย
@เปรียบเทียบกับตัวบทอภิปราย/กับโจทย์อภิปราย/ประเด็นคำถามที่ถูกกำหนดตั้งขึ้น
(มิใช่พูดกันน้ำไหลไฟดับ แต่หาสาระมิได้ AI มันจะไม่รับรู้ในเรื่องราวนอกประเด็น)

ข ความคิด/แนวความคิด/วิธีคิดที่ฝังอยู่ในตัวของสมาชิกฯแต่ละคนให้เราประชาชนคนไทยได้สามารถล่วงรู้ถึงความฉลาดในการเข้าถึงประเด็นอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน ดังนี้
@ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนที่มีต่อรัฐสภาไทยกับที่มีต่อประเทศไทย ที่มีต่อประเด็นปัญหาที่ถูกยกขึ้นอภิปราย
@ฐานความคิดของสมาชิกรัฐสภาไทยผู้นั้นบนคุณลักษณะสำคัญของความสมควรเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกรัฐสภาไทย(ผู้แทน-วุฒิสมาชิก)ผู้ทรงเกียรติของรัฐสภาไทยของประเทศไทย

คะแนนประเมิน ก ข จะออกมาเป็นผลลัพธ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในลักษณะ “เวลาจริง” โดยทันที(Real-time) และมันจะถูกบันทึกเป็นผลการปฏิบัติงานรายบุคคลติดตัวตลอดการทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาไทย

คะแนนAI มันไม่โกหกใคร
คะแนนAI มันตรงไปตรงมา
คะแนนAI มันถือเป็นเครื่องมือฉลาดแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลที่มันสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมมนุษย์(นักการเมืองไทย)ได้เป็นอย่างดี

คะแนนAI มันจึงเป็นเครื่องมือนำร่องในการสร้าง/พัฒนาการเมืองไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลได้อย่างเป็นเลิศ

เป้าหมายสำคัญของAI ทางการเมืองก็คือ(การวัด)คุณภาพของสมาชิกรัฐสภาในรัฐสภาไทยนั่นเอง
ซึ่งมันก็หมายถึงคุณภาพของรัฐสภาไทยโดยรวมตามมา

หมายความว่าการพัฒนายกระดับประเทศไทยภายใต้ระบบรัฐสภาไทยนั้นขึ้นอยู่กับ ก และ ข เป็นสำคัญในจุดเริ่มต้นนั่นเอง

ประการสำคัญที่สุดก็คือ AI ในรัฐสภาไทยนั้น มันสามารถกำจัดนักการเมืองผู้นิยม “เล่น” การเมืองได้เป็นอย่างดี

การเมือง แท้จริงแล้วมิได้มีไว้เพื่อ “เล่น”

การเมืองมีไว้เพื่อการ “ทุ่มเท-เสียสละ-ใช้ปัญญา(มันสมอง-ทักษะ)” เพื่อชาติบ้านเมือง

ปรากฎการณ์ : การพิจารณางบประมาณประจำปี63 เมื่อ13 กพ 63โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยเกือบล่ม…มันเป็นบทเรียนที่สอนให้คนไทยทั้งชาติต้องจดจำตลอดชั่วทั้งชีวิต

AI สำหรับใช้ควบคุมประเมินค่าสมาชิกรัฐสภาไทยทุกคนในรัฐสภาไทย จากกรณีข้างต้น จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของบ้านเมืองไทย

error: Content is protected !!