วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

กฏของ “นาย”

 

เรื่องของ”นาย” กับ “ลูกน้อง”
ผู้นำ กับ ผู้ตาม
ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในค่ายทหาร
ระบบสวัสดิการ
เรื่องไหน ไม่ควรทำ
แต่ยังทำกันอยู่

“เสืออากาศ24/7” ที่เป็นนายทหารระดับบิ๊ก เขียนบทความ สอนน้อง สอน “นาย” ในการปกครองดูแล ลูกน้อง ….หลายเรื่อง ที่ไม่คิดว่า มี ก็มี และเกิดขึ้น !!

—-

“ทหารของประชาชนที่แกร่งกล้าคงกระพัน”

ก ผู้นำทหาร
_เป็นผู้นำทางปัญญา
คือมีสิ่ง “6ประการที่ทหารต้องมี” ครบถ้วนทุกประการ ดังนี้
1มีความฉลาด(วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-วิศวกรรม/+สังคมศาสตร์)
2มีความคิดสร้างสรรค์
3มีคุณธรรมจริยธรรม
4มีวินัย
5มีความขยันหมั่นเพียร
6มีจิตวิญญาณและจงรักภักดี

_นำพาทหารบนการเป็นแบบอย่างที่ดี
“เป็นผู้นำ”
€มีความกล้าหาญและหาญกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
€มีความซื่อสัตย์สุจริตฝังลึกอยู่ในใจ
€มีความเสียสละเป็นนิจสิน

_มุ่งคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางด้านการทหาร
€นักรบต้องมีไหวพริบ นักการทหารต้องรุกรบ นักยุทธศาสตร์ทหารต้องแนบเนียนลึกซึ้ง
€อาวุธยุทโธปกรณ์ต้องล้ำหน้าเพื่อความเหนือชั้นกว่าอยู่เสมอ
€กลยุทธ์/ยุทธวิธีต้องลึกล้ำกว่าอยู่เสมอ

_มุ่งสร้างปัญญาให้เกิดมีในหมู่ทหาร
€องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางทหารในการปกปักรักษาบ้านเมือง…
@รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์อาหารแหล่งเสบียงเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
@รักษ์ดินแดน รักษ์ภูมิศาสตร์ รักษ์ภูมิประเทศ
@รักษ์อธิปไตย รักษ์บูรณภาพแห่งดินแดน
€สร้างให้ทหารเป็นทหารอาชีพในบรรดาสายวิทยาการทางทหาร: เหล่า/จำพวก ให้ทหารหาญมีองค์ความรู้ภูมิปัญญามากล้นสำหรับการทำงานราชการ(8 ชม/วันทำงานและหรือมากกว่า-คือ24/7ตามหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบเป็นวาระ)
(คุณภาพ-ปริมาณงานใน8ชม/วันทำงานใช้QRเป็นเครื่องมือกำกับ)
(พิจารณาเงินเดือนค่าตอบแทนจากราชการที่เหมาะสมพอดีกับหน้าที่ความรับผิดชอบบนการทำงานราชการ8ชม/วันทำงาน และ/หรือบนการทำงานพิเศษ24/7)
€สร้างให้ทหารทุกคนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
@ให้ทหารมีความรู้วิชาชีพในการดำเนินชีวิต-ดำรงชีพอย่างเหมาะสมกับฐานะในสังคม
@ให้ทหารทำมาหากินหากินอย่างสุจริตนอกเวลาทำงานราชการ (นอก8ชม/5วันและ/หรือนอก24/7 -และ/หรือพักผ่อน/อยู่กับครอบครัว 8ชม/วันทำงาน 16ชม/2วันหยุดราชการ/วันหยุดราชการพิเศษ -ทุกคนนอนหลับ8ชม/ทุกวัน)

_สร้างสวัสดิการชั้นเยี่ยม
“ทหารเดินได้ด้วยท้อง”
€อาหารในหน่วยทหารคุณภาพดีมีคุณค่า ราคาถูก (พลาธิการ+แพทย์ทหาร/ตรวจติดตาม-รายงานสุขภาพประจำปี)
“เป็นอยู่อย่างมีเกียรติ”
€ระบบสวัสดิการทหารในหน่วยทหารในราคาพิเศษสมเหตุผล(สวัสดิการ)
€ระบบสร้างเสริมสุขภาพร่างกายชั้นเลิศมีเพียงพอ(เฝ้าตรวจสุขภาพทหารโดยแจ้งเตือนรายงานผลตรวจสุขภาพผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง-แพทย์ทหาร)
€ระบบสันทนาการชั้นเลิศสำหรับการพักฟื้น/ฟื้นฟูกำลังกายและจิตใจ(ตรวจสอบพิสูจน์ทราบได้จากการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันในการสรรสร้างความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าของร่างกายให้กับตนเองบนเป้าหมายความเป็นทหารที่มีร่างกายแข็งแกร่ง-มีสภาพจิตใจในความเป็นทหารที่แกร่งกล้ารวมถึงมี

ความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น-สวัสดิการ)

_สร้างเครือข่ายทหารให้แผ่กว้าง
€เครือข่ายระหว่างทหารด้วยกันเองภายใต้การใช้ทรัพยากรของชาติร่วมกันให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า
€เครือข่ายร่วมกับบรรดาแหล่งปัญญาภายนอกเพื่อรวมพลังกันสร้าง
ปัญญาอันนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา (สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชน) ให้หน่วยทหารเป็นแหล่งหลอมรวมปัญญาของชาติ

ข ทหารผู้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีคุณลักษณะดังนี้
_มีวินัย
_มีจิตวิญญาณ
_มีปัญญาตามสถานะของแต่ละคน
€ปัญญาในความเป็นทหารอาชีพในแต่ละระดับในแต่ละสายวิทยาการ
€ปัญญาให้เกิดในตนเพื่อการหากินเลี้ยงชีพทั้งในระหว่างทำงานราชการและหลังเกษียณอายุราชการ
€แตกฉานในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถผูกมิตรกับมิตรประเทศภายใต้การเข้าฝึกร่วมผสมได้อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรี(โดยเฉพาะขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในแต่ละสายวิทยาการ)
_ต้องมีความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ในหัวใจ
€เป็นสามี/ภรรยาที่ดีของภรรยา/สามี
€เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก
€เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว

ข้อห้ามทางทหาร
1_มิให้สัญญากับผู้ใต้บังคับบัญชา
“สัญญาว่าจะให้ยศให้ตำแหน่ง”
€การเติบโตในการงานอาชีพให้เป็นเรื่องของขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละคน (ตามอันดับRankingจาก10Q) มิใช่ให้ทหารคนใดได้ยศตำแหน่งได้มาด้วยการให้สัญญา

2_มิหากินกับผู้ใต้บังคับบัญชา
€ใช้งานเยี่ยงทาสโดยปราศจากค่าตอบแทน
€ฉกฉวยเงินทอง/เบี้ยเลี้ยงไปเป็นของส่วนตน
€ปล่อยกู้เงินทองหวังได้ดอกเบี้ยกำไร

3_มิแอบบัญญัติออกนโยบายนำเอาทรัพย์สินทางทหารไปทำมาหากินเพื่อประโยชน์ส่วนตน
€มินำทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางไปใช้หารายได้ส่วนตัวและ/หรือให้กับพวกพ้อง
€มินำโครงการทางทหารที่เกี่ยวพันกับธุรกิจไปยื่นให้กับบริษัทพวกพ้อง
€มินำงบประมาณของรัฐไปมุ่งจัดสรรแบบเจาะจงให้กับบริษัทพวกพ้อง
€ทรัพย์สินของราชการทหาร(ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง=กิจการสวัสดิการ)มีไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่ราชการทหารและทหารหาญและครอบครัวเป็นหลักเท่านั้น
ประชาชนมีสิทธิเข้ามาใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในลักษณะของการใช้ทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด

€เวลาราชการทหาร(8ชม/วันทำงาน)ในแต่ละวันถูกใช้ก็เพื่อประโยชน์ในทางการทหารเป็นหลักใหญ่เท่านั้น
@ใช้ในการสร้างปัญญา-ใช้ปัญญา

@ไม่นำเอาเวลาราชการ(8ชม/วันทำงาน)ไปคิดการณ์ธุรกิจส่วนตน
เวลาส่วนตนนอกเวลาราชการมีเพียงพอ(8-16ชม/7วัน)

4_มิปล่อยให้ทหารคนใดอยู่นิ่งบนเวลา(8ชม/วันทำงาน)ที่ผันผ่านไป อันสามารถเป็นมูลเหตุให้
€หมดสิ้นคุณค่าในวิชาชีพทหาร
€หมดคุณค่าของความเป็นผู้นำทหาร
€หมดคุณค่าในความเป็นทหารของชาติ

ผู้นำทหารและทหารทุกคน
_ต่างต้องมุ่งมั่นอยู่กับการมีสติ-สร้างปัญญา/ใช้ปัญญาและ-เสริมทักษะในความเป็นทหารเสมอตลอดเวลา

หากเป็นดังนี้แล้ว ทหารไทยก็จะเป็น”ทหารของประชาชนที่แกร่งกล้าคงกระพัน”

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!