รู้จัก “แม่ทัพอี๊ด” รู้จัก แม่ทัพภาค2 และ ภารกิจ ทหารอิสานใน20 จังหวัด ตลอดเส้นเขตแดน 1,569 กม.

14 ก.พ. 2020
289

แม่ทัพอี๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร

แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่อการเกษตร

เช่นโครงการ หยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการระบบสูบน้ำจากแผงโซล่าเซลล์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามทฤษฎีน้ำทองคำ ของศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง สามารถนำไปใช้ระบบประปาชุมชนหรือเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับสูบน้ำใต้ดิน ให้กับประชาชนเพื่อนำไปเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคในครัวเรือนและการเกษตรกรรมปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้ตลอดปี “ แดดออก น้ำไหล โอ่งเต็ม ทุกวัน “

กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่1.7 แสน ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของประเทศ เป็นพิ้นที่ที่ มีพรมแดนติดกับ ลาว และ กัมพูชา
มีภารกิจหลัก .การป้องกันประเทศ,
การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยพัฒนาประเทศ และ การปฏิบัติทางทหารนอกเหนือการสงคราม

​มี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี และกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 10 จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเส้นเขตแดน รวมทั้งสิ้น 1,569กิโลเมตร ที่ทหารต้องวางกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธ สินค้าหนีภาษี และอาชญากรรมตามแนวชายแดน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เกาะติด แม่ทัพภาค2. มารายงาน ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.40-14.00 น. ทาง ททบ.5

error: Content is protected !!