วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พฤติกรรม “ภูเขาไฟระเบิด”

 

จาก ลพบุรี
ถึง โคราช

“เสืออากาศ 24/7” มองการสะสมความรุนแรงไว้ในตัวมนุษย์ จากหลายสาเหตุ รวมทั้ง เกมออนไลน์ จะทำให้มนุษย์ผู้นั้น เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม’ภูเขาไฟระเบิด’ ได้ …..ดังนั้น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตและมีความฉลาดอยู่ในตัว ต้องหาทางชดความรุนแรงสะสมในจิตใจ

โดยเขียนบทความระบุว่า ….

คนไทยต้องหันมามอง…เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลด

ดังเช่นกรณีลพบุรี-โคราช

ก_มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต(ค่อนข้างฉลาด-ฉลาด) สามารถคิดได้เองและปฏิบัติได้เอง

ข_มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัว มุ่งเอาแต่ได้เพื่อความอยู่รอดของตนเอง

ค_มนุษย์ใช้ชีวิตในสังคมแห่งผลประโยชน์กับความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

สุดท้าย ก็คือใช้กำลังต่อสู้กันเอง จนถึงวันตาย หากผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ลงตัวระหว่างกัน

มนุษย์ยุคปัจจุบัน
0_มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการในความเป็นมนุษย์ในแต่ละระดับ(5ระดับตามหลักทฤษฎีมาสโลว์)

การไม่สมหวังในความต้องการในระดับใดระดับหนึ่งหรือทั้ง5ระดับสามารถนำพาสู่ความขัดแย้ง(4ระดับ)ได้ในลักษณะผกผันกันโดยตรงหรือในลักษณะเป็นทวีคูณ

อันเป็นที่มาของการใช้กำลังระดับต่างๆในรูปแบบต่างๆ

1_มนุษย์จำนวนมากหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมรุนแรง(เกม:ฆ่า = ยิง ฟัน แทง …ไม่เลือกหน้า)

โดยส่วนใหญ่เล่นมาตั้งแต่เกิดในวัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บางคนเล่นเกมรุนแรงทุกวันๆ ความรุนแรงทั้งหลายทั้งสิ้น. มันจึงเข้าสะสมอยู่ในจิตใจ ไม่มีใครมองเห็นและพิสูจน์ทราบได้ว่าความรุนแรงในตัวของแต่ละคนว่ามีความรุนแรงฝังซ่อนอยู่มากน้อยเท่าไร??

2_มนุษย์ โดยความฉลาดของมนุษย์แต่ละคนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรุนแรงที่มีสะสมอยู่ใต้จิตใจออกมาเป็นพฤติกรรมใช้กำลังรุนแรงได้ทันที บนความฉลาดของตน อันเป็นวิธีการกำจัดความขัดแย้งใดๆในระดับใดๆให้หมดสิ้นไปและ/หรือเพื่อให้ตนเองอยู่รอดได้ต่อไป

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของมันก็คือปรากฏเป็นความรุนแรงในระดับต่างๆบนการใช้กำลังในรูปแบบต่างๆบนความขัดแย้งในความต้องการของมนุษย์แต่ละระดับทั้ง5ระดับ

ยิ่งใครมนุษย์คนใด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธด้วยแล้ว การระเบิดก็ยิ่งจะก่อความหายนะได้เป็นเท่าทวีคูณ

3_มนุษย์ ณ จุดใดๆที่เป็นสภาวะแห่งความขัดแย้งรุนแรงเกินกว่าที่จิตใจในสภาพอ่อนไหวจะควบคุมได้นั้นมันสามารถนำมาซึ่งการปลดปล่อยความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมาตลอดทั้งชีวิตให้ระเบิดออกมาใช้ในชั่วพริบตา มันเกิดเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาในรูปของความโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าจะพรรณนา(กรณีลพบุรี-โคราช)

4_มนุษย์จะควบคุมความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมาตลอดทั้งชีวิตได้อย่างไร??? ถึงจะมิให้มันมาถึงจุดระเบิดในขั่วพริบตา…

“ความเป็นมนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน” นี่คือ เครื่องมือที่สำคัญเดียวในการกดดันปิดกั้นมิให้ความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมาตลอดทั้งชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งมันระเบิดออกมาในพริบตาเดียวในไม่กี่(วิ)นาที

เรามิอาจปิดกั้นให้มนุษย์ตลอดทั้งชีวิตให้หลีกห่างจากเกมรุนแรงได้(มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่)

เรามิอาจปิดกั้นมิให้มนุษย์สัมผัสกับความรุนแรงในแต่ละวันในสังคมปัจจุบันได้(-สังคมไทยและสังคมโลกที่มีและนำเสนอแต่ความรุนแรงที่สามารถสื่อถึงกันโดยเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย)

เรามิอาจควบคุม/ล่วงรู้กลุ่มคนที่นิยมบริโภคและนำเสนอความรุนแรงแลกเปลี่ยนกันผ่านโซเชี่ยลมีเดียที่ปัจจุบันมีหลากหลายในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลได้

เรามิอาจควบคุมการค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในตลาดเสรีได้ (มันเป็นธุรกิจขนาดยักษ์)

@มนุษย์สามารถเข้าถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ร้ายแรงได้ง่ายยิ่งในตลาดการค้าเสรี

-เรามิอาจบีบบังคับให้มนุษย์เลิกเลียนแบบในการใช้กำลังรุนแรง จากรายหนึ่งสู่อีกรายหนึ่ง หรือสู่หลายๆรายได้ มนุษย์มีความฉลาดและมีความคิดในตัวเอง

-เรามิอาจหยุดยั้งการใช้ความคิดแตกฉานในการริเริ่มใช้กำลังรุนแรงบนความฉลาดเหนือความรุนแรงสะสมอยู่ในจิตใจของแต่ละคนได้
หากการระเบิดเสมือนภูเขาไฟระเบิดได้เกิดขึ้นแล้ว

-เรามิอาจสลายความกล้าตายของใครคนหนึ่งได้. ไม่ว่าคนๆนั้นจะมีความรุนแรงสะสมอยู่ในจิตใจหรือไม่ก็ตาม

หากคนๆนั้นมีความรุนแรงสะสมมากอยู่ในจิตใจ ระเบิดแรง พฤติกรรมการใช้กำลังก็ออกมามากด้วยการฆ่ากันตายเป็นเบือ จะตายมากตายน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจ

หากคนๆนั้นมีความรุนแรงสะสมน้อยอยู่ในจิตใจ ระเบิดไม่แรง พฤติกรรมการใช้กำลังก็คือ การฆ่าตัวตายไปคนเดียว

5_มนุษย์เรากระทำได้ก็แต่เพียงการป้องปรามการระเบิดของความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมายาวนานตลอดทั้งชีวิตของแต่ละคน. ด้วยการสร้างสิ่งสร้างสรรค์ดีงามครอบบนจิตใจของมนุษย์แต่ละคนให้มันมีความแข็งแกร่งมากพอบนความพึงพอใจภายใต้ความต้องการของมนุษย์ใน5ระดับ ของแต่ละคน ให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีทำหน้าที่กดดันปิดกั้นมิให้ความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมาตลอดทั้งชีวิตดังกล่าวนั้น มิให้เกิดระเบิดขึ้นมาได้ มิให้ความรุนแรงมันระเบิดออกมาในรูปของพฤติกรรมใช้กำลังรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนความขัดแย้งระดับใดระดับหนึ่ง

ไม่ว่ามนุษย์รายนั้นจะพลั้งพลาดตกไปอยู่ในสภาพที่เกิดความขัดแย้งในระดับใดระดับหนึ่งโดยบังเอิญหรือเจตนาพลั้งพลาดก็ตาม

A-ความกรุณาปราณีบนความเป็นมนุษย์ด้วยกันที่ต้องมีต่อกันอย่างต่อเนื่อง
@มิปล่อยให้ใครคนใดหิวโหยอดอยาก
@คนทุกคนต่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน มิได้มีใครเหนือกว่าใคร

B-ความเป็นครอบครัวใหญ่-ที่แต่ละคนอาจมีสถานะต่างกันได้ ทว่าต้องมิใช่เสมือนตัวคนเดียว

ทั้งนี้ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใครเหล่ากอใดก็ตาม. ต่างถือว่าเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่ต้องดูแลเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตลอดเวลาไปตลอดทั้งชีวิต

C-ให้เกียรติมอบความดีงามตามสถานะและโอกาสอันสมควรของแต่ละคน
@เกียรติมีน้อย หากความดีมีน้อย
@เกียรติมีมาก หากความดีมีมาก
@อย่าไปลดเกียรติของผู้ใด
@อย่าไปลดเกียรติวงศ์ตระกูลใคร

D-ใช้ปัญญาของใครคนใดให้เกิดประโยชน์แก่เขาคนนั้นและแก่ส่วนรวม ความมีค่าในตนเองของคนๆนั้นจะเกิดมีแก่ตนเองและผู้คนรอบข้างอย่างสูงสุด

E-ความต้องการของมนุษย์ใน5ระดับของคนไทยเราในยุคสมัยปัจจุบัน(ยุคเกษตรกรรมฉลาด-ยุคอุตสาหกรรมฉลาด-ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล)นั้นต้องถูกศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ถึงรากถึงแก่นเพื่อให้ความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องตามสมควร

มนุษย์ทุกคนในปัจจุบันมีความรุนแรงสะสมอยู่ในจิตใจทุกคน ไม่มีใครไม่มี

ความรุนแรงที่สะสมในจิตใจของคนยุคสมัยปัจจุบันนั้นเสมือนภูเขาไฟที่รอวันระเบิด

มนุษย์อย่าปล่อยโอกาสให้ความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมันได้เกิดระเบิดขึ้นมาเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดความรุนแรงของการระเบิดจะเกิดมีขึ้นตามระดับความฉลาดกับทักษะที่ได้มีติดตัวของแต่ละคนมาเป็นเงาตามตัว

มนุษย์ต่างกับภูเขาไฟตรงที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตและมีความฉลาดอยู่ในตัวเราสามารถสร้างสิ่งสร้างสรรค์กดดันความรุนแรงที่สะสมอยู่ในจิตใจมิให้มันระเบิดขึ้นมาแบบฉับพลันได้..ขณะที่ภูเขาไฟซึ่งเป็นสิ่งไร้ชีวิตไร้จิตวิญญาณนั้นไม่มี !!!

สังคมไทยที่(เคย)เป็นสังคมมีอารยธรรมมีชีวิตชีวา สันติสุข เหตุใดมันจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ “ภูเขาไฟระเบิด” ที่ลพบุรี-โคราชขึ้นได้: …

-เกมรุนแรงได้แพร่กระจายฝังลึกในจิตใจคนไทยจนถอนตัวไม่ขึ้น???ใช่หรือไม่???
-โซเชียลและสื่อสังคมไร้ทิศทางและไร้การควบคุมในการถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันความรุนแรงที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนไทย???ใช่หรือไม่???

-ความกรุณาปราณีในหมู่คนไทยตามอารยธรรมดั้งเดิม/ตามหลักศาสนาพุทธหายสิ้น???ใช่หรือไม่???

-ความเป็นครอบครัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยเกิดมีปัญหา???ใช่หรือไม่???

-การให้เกียรติมอบความดีระหว่างคนไทยด้วยกันเองได้สูญหายไปสิ้น???ใช่หรือไม่???

-การใช้ปัญญาไทย(มันสมอง-ทักษะ)ให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองตามยุคสมัยที่ควรจะเป็นและแก่สังคมอย่างมีเกียรติไม่เกิดมีขึ้น???ใช่หรือไม่???

-การตอบสนองความต้องการของมนุษย์5ระดับบนยุคสมัยที่ควรจะเป็นของคนไทยทั้งชาติขาดการเหลียวแลจัดระเบียบที่ดี???ใช่หรือไม่???

??? คำถามคือว่ามันทั้งหมดมีมูลเหตุปัญหาอันเนื่องมาจากว่าเราคนไทยมิได้สร้างปัญญาไทยและไม่ใช้ปัญญาไทย(ที่สมควรมี)มาใช้กับสังคมไทยอย่างพอดีบนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ ..ใช่หรือไม่???

การบ้านของนักสังคมศาสตร์ของไทย(นักวิชาการ: นักมานุษยวิทยา นักจิตวิทยา)ในยุคสมัยปัจจุบันนั้นถือว่ามีมาก เพียงแต่ว่า..จะมีใครคิดค้นคว้าศึกษาวิจัยหาสาเหตุและหาทางออกกันอย่างเข้มข้นจริงจังกันหรือไม่???อย่างไร???กันเท่านั้น

กรณีลพบุรี-โคราช… มันไม่ยากเกินกว่าที่จะใช้ปัญญาของบรรดานักวิชาการไทยเข้าแก้ปัญหา!!!อย่างแน่นอน

กรณีลพบุรี-โคราช…มันถือเป็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับสังคมไทยแห่งยุคอนาคตเป็นอย่างยิ่ง!!!

error: Content is protected !!