วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

มองเกาหลีใต้ แบบ “เสืออากาศ” กำลังทางอากาศ-ดาวเทียม มาถึงวันนี้ ได้ยังไง เจาะ เครื่องบินรบ โสมขาว

 

“เสิออากาศ24/7” เขียนบทความ ระบุว่า ….เกาหลีใต้

(ปธน ปักจุงฮี)
ก_หลุดรอดจากสงคราม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ข_รื้อฟื้นธรรมชาติที่เสื่อมโทรม สร้างป่าภูเขา/ป่าไม้ให้คืนชีพ

ก ข ทำให้เกาหลีใต้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างเหลือเชื่อ

ก ข สร้างจิตวิญญาณให้กับชาวเกาหลีใต้เพื่อชาติบ้านเมืองได้มากเกินกว่าที่จะคิด

เกาหลีใต้ได้ก้าวเดินไปในทิศทางใด???
_บ้านเมืองน่าอยู่เป็นระเบียบ
€ผังเมือง ระบบจราจร
€สะอาด ไร้มลพิษ สงบสุข
€ระบบโลจิสติกส์เป็นเลิศ
€ความปลอดภัยเยี่ยมยอด
€ผู้คนประชาชนมีวินัยรักษากติกา

_ปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานพร้อมสรรพ
1อาหารมีพอ สะอาด
2ที่อยู่อาศัยเพียงพอเป็นระเบียบสำหรับคน(5xล้านคน)ผู้ถูกดึงออกมาจากป่าเข้าสู่เมือง
3เครื่องนุ่งห่ม/แฟชั่นหลากหลาย เพียงพอสำหรับเมืองหนาว สวยงาม
4ยารักษาโรค/เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศัลยกรรมความงาม มีเพียงพอและแพร่หลาย
5เครื่องมือสื่อสาร ล้ำหน้า
6ยานพาหนะ/ยานยนต์ ระบบโลจิสติกส์ ทันสมัย
7เครื่องมือถือประกอบอาชีพ/เครื่องมือหนัก/จักรกลหนัก มีมากพอเพียง
8เครื่องมืออุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัย/อาวุธยุทโธปกรณ์ ล้ำยุค
0 พลังงานจากรอบตัว ล้นเหลือสำหรับเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ดินแดนเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด

_ระบบป้องกันประเทศ (ปัจจัยดำรงชีพที่8)
€Air ทันสมัย
€Cyber (ปกปิด)
€Space แนวหน้าของโลก :
ดาวเทียมนานาชนิดอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก

ชาวเกาหลีใต้เพียรพยายามทุกฝีก้าวเพื่อยืนบนขาตนเอง (บทเรียนจากสงครามเกาหลี -สงครามกับญี่ปุ่น -สงครามกับจีน)
-ชาวเกาหลีใต้ต้องเอาชนะความยากจน/นำเอาคนออกจากป่าเข้าสู่เมือง ใช้ปัญญาคนทำมาหากิน/ไม่บุกรุกทำลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำจืดและอากาศสะอาด
-ชาวเกาหลีใต้ต้องปลอดจากการคุกคามจากภัยคุกคามรอบด้านโดยอาศัยภูมิคุ้มกันสร้างมาจากปัญญาของชาวเกาหลีใต้เอง
(ปธน ปัก จุง ฮี วางรากฐานของประเทศเกาหลีใต้ได้สำเร็จ)

_Air : เครื่องบิน-อาวุธยุทโธปกรณ์
1 เครื่องบินฝึก Screener = พื้นฐานการบินแบบธรรมชาติโดยแท้จริง
วัดความสามารถ-ทักษะในการทำการบินของ(มนุษย์)แต่ละคน
คัดเลือกคนไปเป็นนักบิน(รบ)

2 เครื่องบินฝึกขั้นพื้นฐานผสมขั้นประยุกต์ = เทคโนโลยี”หนึ่งเดียว”กับยุทธวิธี”เดียวกัน” หมายความว่า จากเครื่องบินแบบนี้ผ่านเครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นผสมขับไล่ขั้นประยุกต์ไปจนถึงเครื่องบินรบหลักล้วนต้องเป็น”เนื้อเดียวกัน”
กล่าวคือ
-ซอฟต์แวร์บนตรรกะเดียวกัน
-ซอฟต์แวร์บนมาตรฐานเดียวกัน
มันสามารถลดชั่วโมงบินฝึกได้มากมายมหาศาล
มันสามารถลดการฟุ้งเฟื้อสูญเปล่าทางวิศวกรรมได้มากมายมหาศาล
(Basic-Adv Trainer: KT-1)

3 เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นผสมขั้นประยุกต์= เทคโนโลยี”หนึ่งเดียว”กับยุทธวิธี”เดียวกัน” หมายความว่า จากเครื่องบินฝึกขับไล่ฯแบบนี้ย้อนกลับไปจนถึงเครื่องบินฝึกขั้นต้นผสมขั้นประยุกต์และมองไกลไปจนถึงเครื่องบินรบหลักล้วนต้องเป็น”เนื้อเดียวกัน”
กล่าวคือ
-ซอฟต์แวร์บนตรรกะเดียวกัน
-ซอฟต์แวร์บนมาตรฐานเดียวกัน
มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกการรบทางอากาศได้มากมาย-เพิ่มพัฒนาการด้านเทคโนโลยีกำลังทางอากาศได้มากมาย
มันสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการทหารกับทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้มากมายมหาศาล
(Fighter Lead In :T-50)

4 เครื่องบินรบหลัก = เทคโนโลยี”หนึ่งเดียว”กับยุทธวิธี”เดียวกัน” หมายความว่า จากเครื่องบินรบหลักย้อนกลับลงไปถึงเครื่องบินฝึกขับไล่พื้นฐานผสมขับไล่ขั้นประยุกต์ลงไปจนถึงเครื่องบินฝึกบินขั้นต้นผสมขั้นประยุกต์นั้นจำเป็นต้องเป็น”เนื้อเดียวกัน”
กล่าวคือ
-ซอฟต์แวร์บนตรรกะเดียวกัน
-ซอฟต์แวร์บนมาตรฐานเดียวกัน
มันสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรบทางอากาศได้มากมาย-เพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางด้านกำลังทางอากาศได้มากมายมหาศาล
มันสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้มากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะคิด
(FA-50 KFX)

(KT-1 T/FA-50 ยังมีเทคโนโลยีของสหรัฐ/ Lockheed อยู่บ้าง)
(KFX เป็นผลผลิตของเกาหลีใต้เองล้วนๆ)

KAI ผู้ผลิต KT-1 T/FA-50 KFX ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ถือหุ้นใหญ่นั้นได้ทำหน้าที่นำคน(ฉลาด)ออกจากป่ามาใช้ปัญญาได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

_Space : ดาวเทียมเกาหลีใต้
เกาหลีใต้เริ่มผลิตดาวเทียมมาประมาณ30ปี
เริ่มต้นด้วยคนไม่กี่คน (ปัจจุบันบริษัทSI ของเกาหลีใต้มีวิศวกรราว90% พนักงานทั่วไป10% (จากพนักงาน300คน -นี่คือผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการนำคน(ฉลาด)ออกจากป่าเข้าสู่เมือง)
เริ่มแรกเมื่อ30ปีเศษนั้นดาวเทียมเกาหลีใต้มีResolution 40 m ปัจจุบันดาวเทียมเกาหลีใต้มีResolption 0.3 m และเชื่อว่าไม่นานดาวเทียมเกาหลีใต้จะมีResolution ที่มีResolution เล็กลงไปมากกว่านี้อีก
เกาหลีใต้สร้างดาวเทียมดังนี้
€ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนซื้อ :กระจก(เยอรมัน) ฟิลเตอร์(แคนาดา)
€ชิ้นส่วนบางชิ้นสร้างเอง :คอมโพสิท
€ ซอฟต์แวร์เขียนเอง : ภาษาคอมพิวเตอร์ของตนเอง
€ การทดสอบทำเองบางส่วน
€ การทดสอบจ้างทำบางส่วน : KARI
€ มาตรฐาน(การสร้าง)ดาวเทียมระดับสากล
€ การวางแผนทั้งหมด ทำเอง
€ การคิดคำนวณทั้งหมด ทำเอง
€ ขั้นตอน/กระบวนการทางวิศวกรรม ทำเอง(เรียนมาจากอังกฤษ/มหาวิทยาลัยเซอเร่)
€ ปลีกตัวออกจากการควบคุมของต่างชาติโดยสิ้นเชิง : ITAR Free
€ การดำเนินธุรกิจทั้งหมด ทำเองภายใต้หลักการที่ว่าดำเนินกิจการโดยเอกชนโดยมีรัฐ(บาล-เกาหลีใต้)เป็นลูกค้าหลัก
แนวคิดในการสร้างดาวเทียมของ SI คือ รวดเร็วอ่อนตัว ขนาดเล็ก ราคาถูก
€ การระดมกำลังสมอง-ทักษะของชาติผ่านสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย โดยบริษัทร่วมมือ/ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนเกาหลีใต้ที่สนใจเข้าร่วมทำงาน การรับเข้าทำงานในบริษัทจะถูกคัดกรองอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างเข้มข้น

SI เกาหลีใต้จึงมีลูกค้าไปทั่วโลก : ดูไบ/ตะวันออกกลาง อาเซียน สหรัฐ …
SI ไม่เกรงกลัวการร่วมลงทุนกับประเทศใดๆ/ไม่เกรงกลัวการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื่องจากเชื่อมั่นว่าตัวเองมีจุดแข็งอยู่ในตัวมากมายยากที่ใครจะก้าวตามทัน
SI ไม่ปฏิสัมพันธ์กับจีนโดยเด็ดขาดอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และความขมขื่นที่ได้เคยประสบมา

ความมั่นคงทางอากาศ/อวกาศของเกาหลีใต้ในปัจจุบันนั้นได้มีความเป็นเลิศเหนือชั้นกว่าญี่ปุ่นเสียด้วยซ้ำ

(ญี่ปุ่น”ติดกับ”อยู่กับสัญญาแพ้สงครามกับสหรัฐ จึงต้องมีสภาพ”ติดกับ”อยู่กับสหรัฐฯต่อไป)

สังคมเกาหลีใต้สงบสุขได้ในท้ายที่สุดเนื่องจากเป็น”สังคมมีปัญญา”

ความขมขื่นบนความยากจนและบนการถูกกดขี่จากสงครามทำให้เกาหลีใต้คิดพัฒนาตนเองได้มากถึงเพียงนี้

มันยากยิ่งสำหรับคนไทยที่จะคิดพัฒนาตนเอง ตราบใดที่ความคิดของคนไทย(ของนักการเมืองไทย)ยังเป็นเช่นดังต่อไปนี้…

_ปล่อยให้คนไทยหากินอยู่กับป่า
(มอบที่ดินทำกินด้วยการนำป่าเขา-ป่าไม้ที่มีมูลค่าสูงในเชิงระบบนิเวศมาใช้เป็นที่ดินเกษตรกรรม(แปลงใหญ่)ผลผลิตราคาถูก)
(ป่าเขาพินาศย่อยยับ บุกรุกป่าไม่เว้นแม้แต่ละวัน เผาป่าอย่างหนักในทุกนาทีจนระบบนิเวศล่มสลาย… ล่าสัตว์ป่าอย่างหนักจนมันสูญพันธ์..ผลที่ตามมา: แล้งจัด ฝุ่นจัด ร้อนจัด ท่วมจัด ..)

_ไม่นำคน(ฉลาด)ออกจากป่ามาสู่เมืองและเร่งสร้างปัญญาและเร่งใช้ปัญญาตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น(สอดรับกับยุคเกษตรกรรมฉลาด-ยุคอุตสาหกรรมฉลาด-ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด(AI/Digital)สำหรับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยเราเองภายใต้การมีปัจจัยดำรงชีพ8ประการระดับคุณภาพ/พลังงานรอบตัวราคาถูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ความล้มเหลวในระบบการศึกษา=ความล้มเหลวในการสร้างคน/ในการสร้างเด็กเยาวชนให้รองรับยุคสมัยที่ควรจะเป็น : ครูอาจารย์ไม่ฉลาด/ไร้นวัตกรรมการศึกษา/ไร้นวัตกรรมการวิจัย/ขาดกลยุทธ์สร้างเด็กเยาวชนฉลาด …ค่าตอบแทนต่ำสำหรับอาชีพครูอาจารย์ชั้นเลิศ)

_พึ่งพา(ปัญญา)ต่างชาติโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ(BOI)ที่เป็นแหล่งใช้ปัญญาของชาวต่างชาติในประเทศไทยอันนำไปซึ่งการผลิตแรงงานไทยราคาถูก/ไร้ทักษะโดยแรงงานไทยจะตกงานทันทีเมื่อไม่เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติ

_รัฐ(บาลโดยบรรดานักการเมืองมาจากพ่อค้านายทุน)ยังคงนิยมซื้อสินค้านวัตกรรม(ปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงาน)จากต่างประเทศโดยมุ่งการนำเข้าสินค้านวัตกรรมสำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จมาจากต่างประเทศ ไม่ยินดี/ไม่มีนโยบายสนับสนุนสินค้านวัตกรรมไทยที่ผลิตสร้างขึ้นมาในประเทศไทยที่มันเกิดมาจากการสร้างและใช้ปัญญาไทยของคนไทยเราเอง
การผลิตสินค้านวัตกรรม(ปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงาน)ในประเทศไทยเกือบเป็นศูนย์
ตำแหน่งงานชั้นดีสำหรับคนไทยเกือบเป็นศูนย์
สินค้าด้อยคุณภาพราคาถูกทะลักมาจากต่างประเทศ(อาบีบาบา-ลาซาด้า)

คนไทยบนการตกงานอย่างหนักจึงขาดรายได้ คนไทยกลายเป็นชนชาติยากจน อาชญากรรมในสังคมไทยเกิดขึ้นตามมา ยาเสพติดเกิดเป็นปัญหาตามมา คอรัปชั่นกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา…

คนไทยเราจะคิดได้(มาก)เฉกเช่นชาวเกาหลีใต้…หรือไม่???อย่างไร???
เป็นสิ่งที่คนไทยฉลาดต้องหารือพูดคุยกันเองกันอย่างหนัก!!!

(หวังพึ่งนักการเมืองไทย คงไม่ได้ -บทเรียนทางการเมืองของไทยที่มันเป็นปรากฎการณ์ซ้ำซากอย่างต่อเนื่องมันพิสูจน์ทราบแล้วว่า มันได้เป็นเช่นนี้มายาวนาน นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475)

และมีแนวโน้มว่ามันจะยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่นต่อไป(ตลอดไป)

อนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นอยู่ในกำมือของคนไทยฉลาดเราเอง

มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ปัญญาของเราเองคิดการณ์กันอย่างไร !!! เท่านั้น

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!