วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

66 ปี วันอาสารักษาดินแดน

10 ก.พ. 2020
1052

จาก … กองเสือป่า ในสมัย ร.6
สู่… กองพลอาสาสมัคร
ออก พรบ.กองอาสารักษาดินแดน 10กพ.2497
รมว.มหาดไทย เป็น ผู้บัญชาการ

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563 ครบรอบปีที่ 66

เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชน กองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ พลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมือง

ที่ ลานอเนกประสงค์สวนเจ้าทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยมีพิธีสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกำลังพลทหาร ตำรวจ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

โดยสมาชิกทั้งหมดได้กล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าธงประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และเป็นเกียรติของกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นเครื่องเตือนใจ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่สมตามความมุ่งหมาย เป็นมิ่งขวัญอันดีของกองอาสารักษาดินแดน

วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ เกี่ยวพันกับการก่อตั้ง กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรง กับกระทรวงมหาดไทย และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการ

เมื่อครั้งอดีต ชาวบ้านซึ่งไม่ใช่กำลังทหาร มักออกมารวมตัวกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินในยามเกิดศึกสงครามเสมอ

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2454 ให้เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมข้าราชการ และประชาชนให้รู้จักรักชาติ รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ

จากความพยายามจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาให้เป็นระบบ โดยมีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้

ในเวลาต่อมายุคสมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มี พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการที่จะป้องกันรักษาประเทศชาติในเวลาสงคราม

โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 สืบเนื่องจากการดำเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจนขึ้น

error: Content is protected !!