วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“บิ๊กสร้าง”นำทีม กมธ.ทหาร สว. เยี่ยม นทพ. ดูการใช้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System พร้อม จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเข้าระงับสถานการณ์

06 ก.พ. 2020
501

 

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการทหารฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “ทหารกับการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย” ที่ อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง

โดยมี บิ๊กหรั่ง พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ต้อนรับ

พร้อมเยี่ยมชมการแสดงยุทโธปกรณ์และการสาธิตการช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัย ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

ด้วยการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ หรือ Incident Command System ( ICS ) ซึ่งเป็นระบบการจัดการองค์กร สำหรับการบังคับบัญชาหน่วยงาน การควบคุมสถานการณ์และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการเข้าระงับสถานการณ์ ปกป้องชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการสาธิตฯ ประกอบด้วย การรายงานตำแหน่ง การปฏิบัติของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ชุดบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค ชุดวางสะพานเครื่องหนุนมั่น ชุดบรรเทาสาธารณภัยเครื่องมือพิเศษ ชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วทางอากาศ

ทั้งนี้ ภายใต้ขีดจำกัดในด้านต่าง ๆ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังคงมีความพร้อม และมีศักยภาพในการปฏบัติภารกิจ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกประเทศ อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

ดังคติที่ว่า “ทุกวินาที ทุกชีวิต รอไม่ได้”

error: Content is protected !!