วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“การเผชิญหน้าภัยคุกคาม” ภายใต้ CMO : civil – military operations จัดWuhan 2020 และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็น ภัยคุกคาม

 

“เสืออากาศ24/7” ใช้บทเรียน Wuhan Virus ในการเตรียมรับมือ โรคระบาด ในอนาคต และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภายใต้ CMO : civil – military operations ทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ สู่การปฎิบัติให้เกิดขึ้นจริง อย่างเป็นรูปธรรม พร้อม ปฎิบัติการในรูปแบบพิเศษ “Project X” เตรียมสถานที่รองรับ ครบวงจร

ภัยคุกคาม
Wuhan 2020

ไปจนถึงภัยพิบัติ
_ท่วมจัด
_แล้งจัด
_ฝุ่นจัด
_…

โรคระบาดกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงซ้ำซาก ถือเป็นภัยคุกคามที่ต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปจากประเทศ

ภายใต้CMOบนศักย์สงครามของประเทศ

การทหาร
“ศาสตร์และศิลป์ทางทหาร”
_ยุทธศาสตร์ทหาร
การเผชิญหน้าภัยคุกคาม ก็คือ การทำสงคราม

€ภัยคุกคามใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความปกติสุขของพลเมืองอย่างรุนแรง มันต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยการทำสงครามในรูปแบบ การปฎิบัติการทางทหารและ/หรือปฎิบัติการอื่น

€โรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก คือภัยคุกคามที่จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป. ด้วยการทำสงคราม

_ยุทธการทหาร
€การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(ปัจจุบันมีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติประกาศใช้แล้ว)

€การเผชิญหน้าภัยคุกคามคือการแปลงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ สู่การปฎิบัติให้เกิดขึ้นจริง อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะกรณีที่เกิดมีภัยคุกคามใดๆ เช่น โรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงซ้ำซาก

ให้สามารถเอาชนะมันได้อย่างรวดเร็วและถาวร

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเผชิญหน้าภัยคุกคามเกิดขึ้นได้ด้วยการระดมสรรพกำลังมาจากทุกภาคส่วนของชาติเท่านั้น

€ขีดความสามารถในการเผชิญหน้าภัยคุกคามใดๆ(ทั้งที่เป็นโรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก)สามารถเกิดมีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยการระดมศักยภาพของชาติใน3ส่วน ดังนี้

1-สภาพภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศโดยธรรมชาติรอบตัวได้แก่ป่าเขา-เส้นทางน้ำ-แหล่งน้ำ-พืชพรรณสัตว์แมลง…พื้นที่/แหล่งปลอดภัย รวมถึงการเกษตรกรรมที่มีในปัจจุบัน

ในการนี้เกษตรกรรม: อาหาร ธัญญาหาร สมุนไพร ต้องมีปริมาณเพียงพอและได้รับการปกป้อง พื้นที่ปลอดภัยต้องได้รับการสถาปนา

โดยมันทั้งหมดจะต้องปลอดและหลุดรอดจากโรคระบาดและ/หรือจากภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก มันถือเป็นต้นทุนหลักของความอยู่รอดของบ้านเมือง

2-อุตสาหกรรมโดยองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมวิชาการ-สิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรมต้องมีเพียงพอ สำหรับการระดมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่มาใช้ในการเผชิญหน้าภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญโรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก

3-เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลต้องมีเพียงพอสำหรับใช้ในการควบคุมสั่งการ/บัญชาการในการเผชิญหน้าภัยคุกคาม

เครื่องตรวจจับ/Sensor – ระบบบัญชาการและควบคุม/C2 – ชุดหน่วยปฏิบัติการ/Shooter/Operator

โดยขีดความสามารถดังกล่าวภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลทันสมัย ต้องมีเพียงพอสามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเผชิญหน้าภัยคุกคามเผชิญโรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซากได้ทันที-ครบถ้วน-ถูกต้อง

_กิจการพลเรือน
€พลเรือน/ประชาชนทุกคนถือเป็นจักรกลสำคัญทางยุทธการทหารในการเข้าเผชิญหน้าภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคระบาดและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก

€-CMO คือ ปฎิบัติการสำคัญในการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นการเผชิญโรคระบาดรุนแรงและ/หรือภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซาก

ขีดความสามารถของความอยู่รอดของบ้านเมืองจึงอยู่ที่ประสิทธิภาพของ CMO

_ยุทธวิธี
“Wuhan 2020”

-กรณีศึกษาในการเผชิญหน้าภัยคุกคามประเภทเผชิญโรคระบาด
-การเผชิญโรคระบาดที่ถือเป็นภัยคุกคามรุนแรงที่เป็นสภาพการณ์วิกฤตที่ไม่เคยเกิดมีมาก่อน ซึ่งต้องมีการปฎิบัติการในรูปแบบพิเศษ “Project X”

a ทหาร(กองทัพ-กองทัพเรือ:138 คนไทย-ฐานทัพเรือสัตหีบ) เป็นเจ้าภาพหลัก
b ทุกภาคส่วน: พลเรือน/สธ. เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม(เบา-หนัก) ห้างร้านบริษัท เป็นหน่วยสนับสนุนภายใต้การปฎิบัติการ CMO

€การดำเนิน “Project X” ต้องอาศัยการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติโดยกระทำในรูปแบบของ CMO

ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบดังนี้
ก-การวิจัยคุณลักษณะของโรคระบาด/ไวรัสจะต้องเกิดขึ้นโดยทันทีไม่รีรอ
#นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/นักวิจัย/วิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค-แพทย์/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์..(ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน)ต้องถูกระดมกำลังและลงมือทำงานวิจัยค้นหาคุณลักษณะของเชื้อโรค/ไวรัสเป็นการเร่งด่วน(การฟักตัว-การแพร่กระจาย การเจริญเติบโต การอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมต่างๆ)ให้สามารถพิสูจน์ทราบได้โดยเร็วแบบ24/

#สถาบันการศึกษาอันหมายถึงบรรดาห้องทดลองทั้งหลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์-สังคมศาสตร์-ทางด้านการแพทย์ต้องถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางวิชาการ(กระบวนการ-วิธีการ)/สิ่งประดิษฐ์ใช้ในการป้องกัน-ทำสงคราม-กำจัดเชื้อโรค/ไวรัสขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษแบบ24/7

(จีนน่าจะประสบความสำเร็จในการวิจัยคิดค้น)

ข_ยาพิเศษ/เวชภัณฑ์พิเศษ/เครื่องมือแพทย์พิเศษสำหรับใช้ทำสงครามโรคระบาดจะต้องถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานเพื่อเผชิญโรคระบาดเป็นการพิเศษ

การวิจัยคิดค้น..เป็นเช่นเดียวกันกับการวิจัยเชื้อโรค/ไวรัสตามข้อ ก โดยต้องดำเนินการเร่งด่วน24/7

(จีนน่าจะประสบความสำเร็จในส่วนนี้)

ค_การสร้างสภาวะแวดล้อมรองรับการจัดการโรคระบาด

#การเตรียมการ/การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมทั้ง3มิติ (อากาศ-พื้นดิน-น้ำ) ต้องได้รับการสถาปนาให้มีขีดความสามารถมากพอภายใต้การระดมทรัพยากรทั้งชาติให้มีขีดความสามารถในการควบคุมพิเศษได้ตลอด24/7

#การสถาปนาพื้นที่พิเศษ(ลับ)สำหรับใช้กักกันต้องถูกสถาปนาขึ้นเป็นการเร่งด่วนให้เสร็จสิ้นและสามารถใช้เป็นที่ทำการได้ด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง24/7

#นักวิชาการต้องระดมพลังสมอง24/7

(จีนน่าจะประสบความสำเร็จในส่วนนี้)

ง_อาคารสิ่งปลูกสร้างพิเศษ(ค่ายกักกัน-โรงพยาบาล ใน”Project X”)และระบบสาธารณูปโภคพิเศษสำหรับใช้งานบนพื้นที่ดังกล่าวต้องมีเพียงพอและสามารถถูกใช้งานได้ต่อเนื่อง

#โรงงานอุตสาหกรรม/ห้างร้านเอกชนที่ดำเนินกิจการผลิตบรรดาสิ่งของเครื่องใช้/เครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้างใน ”Project X” ต้องเร่งทำการปรับเปลี่ยนประยุกต์สายการผลิตของตนเพื่อผลิตสร้างชิ้นส่วนพิเศษ-วัสดุพิเศษ-เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพิเศษใช้สำหรับทำสงคราม/ใช้ในการกักกัน-รักษาพยาบาล(โรงพยาบาล)เป็นการเร่งดำเนินการในลักษณะของการจัดการศักย์สงครามได้ตลอด24/7

#เครื่องมือเครื่องจักรกลสำหรับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพิเศษต้องถูกระดมเพิ่มเติมกำลังสำหรับทำการก่อสร้างบรรดาสิ่งปลูกสร้างพิเศษได้ต่อเนื่อง24/7

#วิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิคต้องระดมกำลังกันเต็มรูปแบบ24/7

(จีนประสบความสำเร็จในส่วนนี้โดยจีนสร้างโรงพยาบาลพิเศษขึ้นมา2แห่งและเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ภายในไม่กี่วัน)

(ศักย์สงครามของจีนถือว่ามีศักยภาพสูงสุด)

จ_สิ่งของเครื่องใช้พิเศษทางการแพทย์(ยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์)/สิ่งของใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับใช้ในการกักกันโรคระบาดต้องมีเพียงพอ

#ยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล(ประจำตัว-ประจำบ้าน)ต้องถูกระดมกำลังการผลิตภายในประเทศให้มีเพียงพอสามารถหยิบฉวยใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ24/7

#เครื่องนุ่งห่มพิเศษ : ชุดป้องกัน หน้ากาก ถุงมือ รองเท้า ระบบเครื่องช่วยหายใจ ..ที่ต้องการได้รับการออกแบบพิเศษต้องถูกผลิตในประเทศให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอด24/7

#สารพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการกักกัน: น้ำยาฆ่าเชื้อโรค …ต้องถูกผลิตในประเทศให้มีใช้และมีเพียงพอสามารถถูกหยิบฉวยไปใช้งานได้24/7

#เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในการจัดการสุขลักษณะในเขตพื้นที่กักกัน/ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง(ระบบกำจัดของเสีย-กำจัดขยะ…)ต้องมีเพียงพอสามารถใช้ได้ตลอด24/7

#เครื่องมืออุปกรณ์ใช้ในการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย(กล้อง – ประตู – รั้ว ..)มิให้มีการหลุดรอดที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ตลอด24/7

#นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรเคมี-โลหะวิทยาระดมกำลัง24/7

ฉ_โลจิสติกส์ทั้งระบบสำหรับใช้และสนับสนุนการทำสงคราม/การกักกัน

#ยานพาหนะทุกมิติ(อากาศ-บก/ราง-น้ำ-ท่อ)ต้องได้รับการคิดค้นออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ทำสงคราม/กักกัน/ป้องกันโรคระบาดรวมถึงการอพยพอย่างรัดกุมมืให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ทั้งนี้ยานพาหนะต้องถูกสร้างประยุกต์ดัดแปลงให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการนำมาใช้งานได้ตลอด24/7

#ระบบนำส่งสิ่งอุปโภคบริโภค:หีบห่อ/เก็บสะสม/ขนส่งพิเศษในการนำเข้า-ออกพื้นที่ทำสงคราม/พื้นที่กักกันโรคระบาดต้องได้รับการออกแบบ/จัดการเป็นพิเศษสามารถตอบสนองได้24/7

#การยังชีพ: อาหารการกิน/เครื่องอุปโภคบริโภคด้วยวิธีการพิเศษ/กรรมวิธีพิเศษในพื้นที่สงคราม/ในพื้นที่กักกันโรคระบาดต้องสามารถตอบสนองได้24/7

#วิศวกรโลจิสติกส์/จราจร -วิศวกรอาหารต้องระดมกำลัง24/7

ช_เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลสำหรับใช้เผชิญหน้าภัยคุกคาม

#เทคโนโลยีการตรวจจับพิสูจน์ทราบสภาพการณ์การระบาดของโรคระบาด Hardware-Software (Embedded)ต้องถูกคิดค้นวิจัย-ประยุกต์ดัดแปลงขึ้นมาใช้งานโดยเร็วได้แบบ24/7

#เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลทางด้านการบัญชาการและควบคุม:C2 ที่มีวงรอบ OODA รวดเร็ว-ถูกต้อง-ครบถ้วนสำหรับใช้ในการจัดการ/สั่งการทำสงครามต่อสู้โรคระบาดโดยบรรดาซอฟต์แวร์/เครือข่ายพิเศษต้องถูกคิดค้นสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นการเฉพาะสำหรับใช้ในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์:การกักกัน ใช้ในการการประเมินสถานการณ์:การติดตามการแพร่ระบาด ใช้ในการตรวจสอบประเมินศักย์สงคราม ซึ่งต้องคิดค้นกันอย่างต่อเนื่อง24/7

#วิศวกรคอมพิวเตอร์(System Engineer – Software Engineer)/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ต้องระดมกำลังกัน24/7

ซ_การยุทธพิเศษทางทหารสำหรับทำสงครามต่อสู้เชื้อโรค/ไวรัสในกรณีที่เกินกว่าเป็นกรณีกักกัน อันหมายถึงว่าจำเป็นต้องเข้าไปเผชิญโรคระบาดเพื่อกำจัดต้นเหตุหากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมแบบปกติได้

#หลักการทฤษฎีสงครามโรคระบาด: หลักนิยม ยุทธศาสตร์(โครงสร้าง-กลไก-ทรัพยากร) แผนเผชิญเหตุ แผนปฏิบัติการ ..โรคระบาดต้องได้รับการศึกษาวิจัย -เตรียมการ-ฝึก-ซักซ้อมอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

#นักการทหาร/นักยุทธศาสตร์ทหารระดมกำลัง24/7

ฌ_กลไก(วิสามัญ)ขับเคลื่อนสำหรับการเผชิญหน้าภัยคุกคามเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ-หน้าที่-ขอบเขตความรับผิดชอบในการทำสงคราม/ในการกักกัน

#รัฐโดยรัฐสภา(ประชุมวิสามัญ)-รัฐบาล-หน่วยงานราชการ-เอกชนต้องร่วมกันเร่งสร้างกลไกพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มี/ให้ได้รับมอบและให้ใช้อำนาจในการเผชิญหน้าภัยคุกคามได้เต็มรูปแบบ24/7

#กลไกกฎหมายกฎกติกาต้องถูกประกาศใช้และถูกบังคับใช้เป็นกรณีพิเศษอย่างเต็มรูปแบบทั้งในการทำสงคราม/ในการกักกัน/ในการระดมใช้ศักย์สงครามในทุกภาคส่วนในทั่วทั้งประเทศอย่างไร้ขีดจำกัดได้24/7

หากเป็นดังเช่นนี้แล้วประเทศไทย/คนไทยก็จะอยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาด ไม่ว่ามันจะเกิดฉับพลันขึ้นมาเมื่อใด!!!

อันหมายถึงความอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติรุนแรงซ้ำซากเช่น ท่วมจัด แล้งจัด ฝุ่นจัด..ด้วย

CMO ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ คือ หลักประกันและหนทางแห่งความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศไทย/ของคนไทย

โรคระบาด มันมิใช่เพียงแค่การกักกัน มิใช่เพียงแค่ การอพยพ

บทเรียนWuhan 2020 สอนให้คนไทยต้องคิด!!!

error: Content is protected !!