วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“พระองค์ภาฯ” ทรงคลุมฮิญาบ เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร ชายแดนใต้ ปัตตานี นราธิวาส ทรงประทับ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ด้วย

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยทักษิณ และตามเสด็จตลอดพระกรณีกิจ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดความปลอดภัย และสมพระเกียรติสูงสุด

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองจ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ประชาชนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพจากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ก่อนพระราชทานเงินช่วยเหลือในการนำไปพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในแต่ละอำเภอของจังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนราธิวาส เพื่อพระราชทานอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนนักเรียนชายหญิงจำนวน 20 โรงเรียน ทอดพระเนตรนิทรรศการสะเต็มศึกษา และผลงานด้านคอมพิวเตอร์

ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังเรือนรับรองที่ประทับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

error: Content is protected !!