วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เริ่มตั้งไข่ “อวกาศแห่งชาติ”

03 ก.พ. 2020
326

 

“บิ๊กป้อม”ประชุม คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งแรก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านกิจการอวกาศ พร้อมรับมือ ปริมาณดาวเทียมที่มากขึ้น ขยะอวกาศ มอบ กลาโหม ตั้ง “คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนดำเนินการเฝ้าระวัง และการจราจรทางอวกาศ” …เร่ง กระทรวง.DES กำหนดทิศทาง-ผลักดันนโยบายด้าน กิจการอวกาศของประเทศ/ขณะทอ. เตรียมยืง ดาวเทียม “นภา1-NAPA1” 24 มีนาคม นี้ หลังเลื่อนมา2 ครั้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2563 ที่ ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่า
คณะกรรมการฯ ได้หารือความคืบหน้าผลการผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์ด้านกิจการอวกาศ ตาม(ร่าง)แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ20ปี (ปี2560-ปี2579)

สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด

ปัจจุบัน มีปริมาณดาวเทียม และวัตถุอวกาศรวมทั้ง ขยะอวกาศโคจรรอบโลกเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อการปฎิบัติการ

และการใช้งานดาวเทียมของหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วย

เนื่องจากไทยมีดาวเทียมอยู่ในอวกาศทั้ง ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และดาวเทียมพิเศษขนาดเล็กของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ทำให้ไทยมีโอกาส ที่จะได้รับผลกระทบจากวัตถุอวกาศเหล่านี้

ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนดำเนินการเฝ้าระวัง และการจราจรทางอวกาศ

โดยให้ กลาโหม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในภาพรวม เนื่องจากต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง และอื่นๆ

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างครอบคลุม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ จะต้องเร่งรัดกำกับ ติดตาม และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

และขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

พร้อมทั้งมอบหมายให้ รมว.DES จะต้องเร่งกำหนดทิศทางและผลักดันนโยบายด้าน กิจการอวกาศของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ขณะที่ มีรายงานว่า กองทัพอากาศ เตรียมยิงดาวเทียม เพื่อความมั่นคง NAPA1-นภา1 วันที่24 มีนาคม 2020นี้

หลังจากที่ เลื่อน มา2 ครั้ง จาก กย.2562 แล้ว เลื่อน มา ธค.2562

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กองทัพอากาศ ได้รับการแจ้งเตือน ให้ เตรียมพร้อม สำหรับการยิงดาวเทียมเพื่อความมั่นคง RTAF Sattlelite นาม ว่า “นภา1” ( NAPA-1) ในเดือน มีนาคมนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดวัน คาด24มีนาคม นี้

โดย“องค์การอวกาศยุโรป” มีแผนใช้ จรวด Ariane Vega SLV ส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจร ที่ ELV Guiana Space Centre , French Guiana

ทั้งนี้ ดาวเทียม”นภา1” จะคุม Space Domain ดูแล มิติอวกาศ ของน่านฟ้าไทย ในส่วนที่ ทอ.รับผิดชอบ

โดย “ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” นี้ เป็นศูนย์ที่ เชื่อมโยงกับ ดาวเทียมความมั่นคง ดวงนี้
เพื่อวางระบบการดูแล มิติอวกาศ ของ ทอ.ได้สำเร็จ รองรับโลกยุคใหม่ ภัยคุกคามสมัยใหม่

error: Content is protected !!