วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

“คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา” ลงใต้ คุย “แม่ทัพภาค 4”

31 ม.ค. 2020
489

 

บื๊กป้อม พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เกิดเป็นแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โดยมี พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ร่วมคณะ

ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต้อนรับ

พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาการจัดทำกรอบ
การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มองสถานการณ์เดียวกัน 

รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ของภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากทุกฝ่าย ด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเข้าร่วมประชุมพูดคุยหารรือกัน

โดยมีประเด็นพูดคุยหลัก คือ รัฐบาลได้การพัฒนา และประชาชนได้รับความปลอดภัย ซึ่งกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เราต้องมาร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ผ่านมา ผ่านการศึกษาข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระบบ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นสู่สภา โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน สอดคล้องและรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ”

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาของคณะในวันนี้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ก็ได้มีการวางกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยยึดถือคำสั่งนโยบาย และแผนปฏิบัติการของหน่วยเหนือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำแก้ไขปัญหา ยุติการใช้ความรุนแรง สร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนมีความปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

error: Content is protected !!