วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ปลัดฯณัฐ” นำทัพ จิตอาสา ลุยล้างถนน เก็บ กวาดขยะ ลอกคูคลอง ถอนหญ้า วัชพืช ในกิจกรรม“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้แทนส่วนราชการ, และประชาชนจิตอาสาในบริเวณใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถนนศรีสมาน จ.นนทบุรี ซอย4 และซอย6 โรงเรียนหอวังนนทบุรี และชุมชนโดยรอบที่ตั้งหน่วย

โดยการขุดลอกคูคลองบ้านเก่า ทาสี ทำความสะอาดถนน เก็บขยะ ถอนวัชพืช เพื่อสุขอนามัยที่ดีของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

error: Content is protected !!