วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สภากลาโหม เห็นชอบ ร่างประกาศ กห. เรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต จาก 302 เหลือ 292 รายการ

สภากลาโหม เห็นชอบ
ร่างประกาศ กห. เรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
จาก 302 เหลือ 292 รายการ
4ประเภท สารเคมี ทำระเบิด สงคราม
เคมี
เพื่อทันสมัย ครบถ้วน ไม่ซ้าซ้อน
แบบสากล อิงกับกฎหมาย
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหมแทนพลเอกประยุทธ์โดยได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่อง การกำหนดและควบคุมยุทธภัณฑ์

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศ กห. เรื่องกาหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพ.ร.บ.
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …..

โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการยุทธภัณฑ์จากเดิม จานวน 302 รายการ เป็น 292 รายการ

ซึ่งแบ่งยุทธภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท คือ
1.อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิง หรือ ฉายพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบ หรือการสงครามได้
2. สารเคมีที่ใช้ในการสงครามเคมี
3. สารเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของ วัตถุระเบิด

การปรับปรุงรายการดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ไม่ซ้าซ้อนและอยู่ในระดับ เดียวกับสากล โดยอิงกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีไทยมีพันธะผูกพัน 

ทั้งนี้ ได้จัดทำคำอ่านเป็น ภาษาไทยกำกับไว้กับสารเคมีและวัตถุระเบิดด้วย

error: Content is protected !!