วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

คลาสสิค

น้ำในคูเมืองเดิม เพลานี้ ลดลงไปหลายเซนต์ฯ
และไม่ค่อยใส เหมือน แต่ก่อน….ทว่า ความสวยงาม คลาสสิค ของ อาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 132 ปี ยังคง ตั้งตระหง่าน….

error: Content is protected !!