วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทีมทัพอากาศ ส่ง mini UAV แบบ Multi – Rotor ติดเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Dust Sensor บินตรวจวัดค่าฝุ่นPM 2.5 ตามเขต โรงงานอุตสาหกรรม

 

จากสถิติที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีโรงงานอุตสากรรม และการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน

โดยทำการบินเก็บข้อมูลค่าฝุ่นละอองในแต่ละช่วงความสูง และในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลมาแปลผล เปรียบเทียบ และหาแนวโน้ม รวมถึงส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ และหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

โดยการปฏิบัติครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัย ซึ่งกองทัพอากาศใช้ในภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย

โดยมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ เป็นผู้พัฒนาระบบและดำเนินการ

ซึ่งนอกจากการนำอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กบินตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้ว

ก่อนหน้านี้ยังได้ทำการบินสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างแบบจำลองระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำเพื่อนำข้อมูลให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากด้วย

error: Content is protected !!