วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“บิ๊กนัย” ทหารรบพิเศษ ตรวจ หน่วยRDF พล.ร.9 จัดอัตราเฉพาะกิจแบบใหม่

28 ม.ค. 2020
674

 

บิ๊กนัย พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม
กำลังพลของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 1

ด้านกำลังพลของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบโดย กรมทหารราบที่ 19 เป็นหน่วยจัดกำลังหลัก

พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม รวมถึงเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติภารกิจและหาแนวทางการแก้ไข โดยปัจจุบันได้มีการจัดอัตราเฉพาะกิจแบบใหม่

โดยชื่นชม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ที่มีความพร้อมในด้านเตรียมการต่างๆ ตลอดจนได้เห็นอัตราการจัดเฉพาะกิจแบบใหม่ ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองภารกิจของกองทัพบกได้ดียิ่งขึ้น ด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1

ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดยมี รองโต พลตรี สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 1, รองไก่ พ.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วย เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, ผู้บังคับการ 5 กรม, ผู้บังคับกองพัน 18 กองพัน, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 และคณะนายทหาร ร่วมต้อนรับ

โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ด้านกำลังพล ซึ่งทบ.ได้กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบก ทุกระดับ

ทั้งนี้การดำเนินการในทุกมิติ จะต้องมีความทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งงานด้านจัดการบริหารกำลังพล งานด้านสวัสดิการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังพลและครอบครัวทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง

และมีขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มขีดความสามารถ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติทั้งภารกิจของทหาร การช่วยเหลือประชาชน

ที่สำคัญยิ่งคือภารกิจในการถวายงานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นผลให้กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพบก เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ในฐานะสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริง

error: Content is protected !!