วัยละอ่อน ของ “บื๊กนัต” ผบ.ทอ.

 

บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ในวัยเยาว์ …..เตรียมทหาร 20 นายเรืออากาศ 27

ได้ต่อปริญญาโท วิศวกรรมอากาศยาน จาก มหาวิทยาลัยทหาร Munich เยอรมัน

เคยเป็น-รองผู้บังคับการกองบิน23-รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศ- ผู้บังคับการกองบิน7

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กรุงเบอร์ลินเยอรมนี
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ-รองเสนาธิการทหารอากาศ-เสนาธิการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ ทหารอากาศ

พลอากาศเอกมานัต รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

error: Content is protected !!