วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

Never Say Die . Don’t give up.

27 ม.ค. 2020
273

 

บิ๊กอั๋น พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารดีเด่น สาขาการบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

เป็น เตรียมทหาร 19-จปร. 30 ที่จบ
VMI และ Virginia Tech สหรัฐอเมริกา

เช่น เมื่อเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. ชั้น ปีที่ 1 สอบได้ลำดับที่หนึ่งได้รับทุนกองทัพบกไปเรียนต่อที่ Virginia military Institute (VMI) สหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1 ได้รับรางวัล
Jackson Hope Medal ได้จารึกชื่อบนหอเกียรติยศ

จากนั้นได้เรียนต่อปริญญาโทที่Virginia Polytechnic Institute and State University หรือ Virginia Tech

โดยยึดคติประจำใจว่า Never Say Die

error: Content is protected !!