วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ลุงเล็ก” สอน หลาน!

24 ม.ค. 2020
153

 

“รอง ผบ.ทบ.” เยี่ยม น้องๆร.ด.ฝึกภาคสนาม ที่ เขาชนไก่  ย้ำให้ ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ชี้ มีความท้าทายของสังคม ที่ต้องมองวิเคราะห์ให้รอบด้าน


พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่3 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2562. ที้ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อำเภอเมือง กาญจนบุรี

โดยได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 1,500 คน เกี่ยวกับระบบการเรียนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ที่ กองทัพบกให้ความสำคัญและได้มีการปรับหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วม

การเพิ่มโอกาสและสิทธิให้ นักศึกษาวิชาทหารในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการ ระบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

นอกจากนี้ได้ย้ำถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทย รวมทั้งให้ข้อคิดในเรื่องสิ่งที่เป็นความท้าทายของสังคมในปัจจุบันที่ต้องมองวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ที่สำคัญในฐานะที่เป็นกำลังสำรอง ต้องยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหาร ถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะได้รับการศึกษาในระบบของพลเรือนแล้ว ยังได้รับการฝึกระเบียบวินัยและทักษะพื้นฐานทางทหาร อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

สำหรับการฝึกภาคสนาม เป็นกิจกรรมสำคัญที่กองทัพบกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีกำหนดจัดการฝึกในห้วงเดือน มกราคม-มีนาคมของทุกปี พื้นที่ฝึกภาคสนามทั่วประเทศ

สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางจัดการฝึกภาคสนามที่ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี โดยมี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) ดูแลในภาพรวม

การฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร เป็นการฝึกวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองหนุน

และฝึกทักษะชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามจำเป็นได้

error: Content is protected !!