วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ถกนัดแรก กับBRN

21 ม.ค. 2020
185

 

“พลเอก วัลลภ” คุย BRN ครั้งแรก แล้ว ที่ KL นำทีมโดย” Anas Abdulrahman” ร่วมออกแบบกระบวนการพูดคุย กรอบแนวทางการทำงานร่วมกัน/ มาเลเซีย เป็นผู้อำนวยความสะดวก

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 พบปะพูดคุยร่วมกับ คณะผู้แทนของ BRN
นำโดย Mr. Anas Abdulrahman ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อ 20มค.2563

ซึ่งมี ตันสรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นอร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวก

การพูดคุยฯ ครั้งนี้ เป็นเจตจำนงร่วมกันที่ต้องการแก้ไขปัญหา
และสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี

โดยได้ออกแบบกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

​การพูดคุยฯ ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำความรู้จักและรับทราบ กรอบแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯ ในห้วงต่อไป มีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง

โดยบรรยากาศของของการพูดคุยเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ และทั้งสองฝ่ายมีท่าทีที่ดีในการร่วมมือกันต่อไป

​คณะพูดคุย ฯ ตระหนักดีว่าการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนนั้น ต้องเกิดจากการพูดคุยกับ ผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยใช้แนวทางสันติวิธี โดยรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการผลักดันให้กระบวนการสันติสุข นำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างสันติสุขและการพัฒนา ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

error: Content is protected !!