วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ระดมทั้งกองพล!!

20 ม.ค. 2020
1552

 

“บิ๊กหลอด” ตรวจความพร้อม ทั้งกำลังพลและเครื่องมือ อุปกรณ์ สู้ภัยแล้ง
นำทีม ทหารสุรสีห์ พล.ร.9
ช่วยชาว สุพรรณ-กาญจนบุรี สู้ภัยแล้ง
ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

บิ๊กหลอด พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง และคาราวานน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ( Ground Water Bank ) ให้พี่น้องในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องด้วยในห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน และ ในทุกปีที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 9 และ กองกำลังสุรสีห์
จะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย ไฟป่า วาตภัย และภัยแล้ง เป็นต้น

สำหรับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 9 ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ ในการบรรเทาสาธารณภัยจาก กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 1
โดย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่1
จำนวน 23 อำเภอ

โดยแบ่งเป็น 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี และ 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี

และรวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนของกองกำลังสุรสีห์ ซึ่งห้วงที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 9 ได้เตรียมการจัดชุดดับไฟป่าสนาม ชุดช่วยเหลือภัยแล้ง ชุดช่างสนาม ชุดประปาสนาม ชุดเสนารักษ์ และชุดครัวสนาม

เพื่อเป็นการเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ และ เพื่อให้หน่วยได้มีการเตรียมการทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้ง เพิ่อให้เกิดความร่วมมือจาก ภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

โดยมี รองไก่ พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์
เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9

พันเอก นพดล ภาคาผล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่9 พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่9

ผู้การลาภ พันเอก สิทธิพร จุลปานะ
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่19!
พันเอก วินิจ สว่างเนตร
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29
พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่9
พันเอก นรภัทร กังวาลไกล
ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9 พันเอก ธัชเดช อาบัวรัตน์ รองเสนาธิการกองกำลังสุรสีห์ พันเอก กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑ ส่วนแยก๒ พันโท ศรณ์พัชร์ บัววิรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๙ กองพลทหารราบที่๙ พันโท อดิศักดิ์ เพ็ชรไทย ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ร้อยโท เธนตร แก้วอุ่นเรือน รอง ผบ.ร้อย บก.
และ บร. ช.พัน.9 พล.ร.9 ทำการเเทน
ผบ.ช.พัน.9 พล.ร.9 ร้อย.4 ร่วมพิธี

error: Content is protected !!