วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ขอให้ นายทหาร
นายตำรวจ ทุกคน
รักษาคำปฏิญาณ
ที่ได้ให้ไว้
อย่างเคร่งครัด

และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงตรง
เข้มแข็ง
และเสียสละ

พร้อมทั้งหมั่นศึกษา
และฝึกฝนตนเอง
ให้มีความจัดเจน
คล่องแคล่วในหน้าที่

และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ
ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์
ความวัฒนาผาสุก
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติ ที่ตั้งมั่นไว้..”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563

error: Content is protected !!