วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฎิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ ทหารและตำรวจ 39 กองพัน 10กรม จำนวน6,812 นาย ในพิธีสวนสนามฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี มีในความตอนหนึ่งว่า ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฎิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

ข้าพเจ้าจึงยินดีมาก ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารตำรวจในวันนี้ทั้งยังได้แสดงความจงรักภักดี และเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ขอให้นายทหาร และ ตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละ

พร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจน คล่องแคล่ว ในหน้าที่และในการปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายแต่ความสุขความเจริญและ ความสามัคคีสวัสดีโดยทั่วกัน

error: Content is protected !!