วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“เสืออากาศ 24/7” ถาม ทำไมงบฯทหาร จึงถูกตัด…..มองทะลุวิธีคืด แบบนักการเมือง

อาวุธยุทโธปกรณ์
ก็ช่วย ประชาชน ได้
แล้งจัด
ร้อนจัด
ฝุ่นจัด
เผ่าป่า
น้ำท่วม
บุกรุกป่า
ปลูกป่า…..ก็ทหาร

 

เสืออากาส24/7 เขียนบทความ คันหลังจากการพิจารณา พรบ.งบประมาณกลาโหม 63 สะท้อนวิธีคิดทางการเมือง ว่า

_ในประเด็น “ตัดงบประมาณด้านการทหาร”

ภัยคุกคาม
“ผลประโยชน์ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมันก็ก่อเกิดเป็นภัยคุกคาม”

นี่คือกฎแห่งวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ

ก_ภัยคุกคามทางทหาร(ภัยคุกคามดั้งเดิม)

ข_ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสังคมภายใต้รูปแบบโลกาภิวัตน์(ซึ่งประเทศไทยก้าวตามไม่ทัน มันจึงเกิดเป็นภัยคุกคามต่างๆนานา)

ค_ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นผลพวงมาจากฝีมือมนุษย์(ที่ไม่เข้าใจความเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติรอบตัว ป่าพื้นราบสูญสิ้น-เขาหัวโล้น)

ภัยคุกคามที่เกิดกับประเทศไทย
1_ภัยคุกคามทางทหาร : กองทัพของประเทศรอบบ้าน/ของประเทศมหาอำนาจที่แผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคและ/หรือใช้ห้วงอากาศ/ห้วงอวกาศที่ประเทศไทยเอื้อมไม่ถึง ในการนี้ การปฏิสัมพันธ์ทางการทหารสามารถช่วยขจัดการคุกคามนี้(พอ)ได้

การก่อการร้ายเพื่อครอบครองทรัพยากรและแย่งชิงดินแดน(ผละหนีจากดินแดนทะเลทรายเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ-ผละหนีการไล่ล่าจากสมรภูมิการรบในตะวันออกกลาง)

NGO แทรกซึมแทรกแซงกิจการภายในสังคม(ไทย)

การขจัดภัยคุกคามทางทหารรูปแบบดั้งเดิมในวิธีการทีาดีที่สุดคือ การมีความเหนือชั้นกว่าในทางทหาร … องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางทหาร/เทคโนโลยีทางทหาร/นวัตกรรมทางทหารที่มีความเหนือชั้นกว่าของใครๆ

ทหารมีหน้าที่นี้โดยตรง

ทหารจึงต้องฉลาดและแกร่ง

การลงทุนสร้างศักยภาพทางทหาร(ของทุกประเทศ-สร้างเม็ดเลือดขาวจึงเป็นเรื่องราวสำคัญของชาติ)

2_ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆนานาอันเนื่องมาจากสังคมไทยเปลี่ยนไปตามสภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

โดยที่ภัยคุกคามนี้มีสภาพซับซ้อนและรุนแรงอันเนื่องมาจากว่าประเทศไทยไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นของตนเองได้

ไทยนำเข้าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด บรรดาปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานนั้นล้วนได้มาจากปัญญาของชาวต่างชาติจากต่างประเทศทั้งสิ้น

มันก่อให้เกิดความบกพร่องทางด้านองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในชาติอย่างรุนแรง สังคมไทยขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดี …

คนไทยตกงาน คนไทยขาดรายได้แห่งยุคสมัย(รายได้ยังคงอิงติดกับ/ได้มาจากเกษตรกรรม(แปลงใหญ่)) คนไทยยากจน ..

ความยากจนในสังคมไทยก่อให้เกิดปัญหาสังคม
: นักศึกษาตกงาน…
อาชญากรรม
ฉ้อโกง
โสเภณี
ยาเสพติด
สินค้าเถื่อน …
อาหารการกินสกปรกปนเปื้อน…
บุกรุกทำลายป่าทำลายธรรมชาติอย่างรุนแรง …
คอรัปชั่น
หลายมาตรฐาน เหลื่อมล้ำ(อยุติธรรม-ร่ำรวยจัด/ยากจนจัด) …
อุบัติเหตุร้ายแรง(การจราจร)โดยปราศจากวิธีแก้ไขทางด้านวิศวกรรมกับการใช้วิศวกรรมในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์(คนไทย)ที่เป็นไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
มลพิษทางอากาศ(ฝุ่นควันพิษ)/ทางน้ำ(น้ำเน่าเสีย-ขยะในแม่น้ำลำคลอง)อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผลผลิตทางวิศวกรรม/ทางอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมันล้าสมัย(เดิมมิได้มีการคิดกัน)

(ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการคุกคามของมันมีความร้ายแรงมากกว่าภัยคุกคามทางทหารแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน)

องค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมล้ำหน้าทางทหารจำนวนมากถูกใช้เป็นต้นน้ำของทางพลเรือน ซึ่งพลเรือนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้มิใช่น้อย

ทหารเป็นแหล่งฝึกวินัย/ให้การอบรมสู่ความเป็นพลเมืองดีแก่คนในชาติ

ทหารใช้ขีดความสามารถด้านการปกครองในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ทหารใช้วิทยาการทหารในการเสริมสร้างอาชีพแก่ประชาชน

ทหารใช้ศักยภาพทางทหารในการสร้างการงานอาชีพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ(ตำแหน่งงานชั้นสูง-รายได้ดี)

ทหารโดยกองทัพถือว่ามีศาสตร์และศิลป์ทางทหารชั้นเยี่ยมสามารถนำมาใช้ในการขจัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเบ็ดเสร็จ มันอยู่ที่สังคมไทย/มันอยู่ที่นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-ข้าราชการไทยจะพิจารณาใช้ศักยภาพทางทหาร(ไทย)เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองไทยดังกล่าวหรือไม่?อย่างไร?

มันอยู่ที่ความคิดทางการเมือง!!!

3_ภัยคุกคามด้านภัยพิบัติอันเกิดมาจากฝีมือคนไทยที่เข้าทำลายธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติรอบตัวในประเทศไทยนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มานั้นมันถูกทำลาย/ถูกรีดเค้น(เพื่อเกษตรกรรมราคาถูก)อย่างหนัก : ป่าเขา เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ พืชพรรณ สัตว์แมลง ชายหาด/ป่าชายเลน ทะเล ที่ดิน แร่ธาตุ อากาศ อวกาศ คลื่นความถี่ พลังงาน…มันทั้งหมดถูกทำลายจนสิ้นซาก..มันอยู่ในสภาพเสียหายอย่างหนัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดตามมา
: แล้งจัด ร้อนจัด ฝุ่นจัด …
: ท่วมจัด
: โรคภัยไข้เจ็บแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมาย
: …

ภัยคุกคามในรูปภัยพิบัติทางธรรมชาติจากฝีมือคนไทยถือเป็นภัยคุกคามกับเป็นการคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด

หากขยายตัวไปทุกมุมโลกมันก็จะทำลายโลกมนุษย์ทั้งโลกได้อย่างถาวร)

ทหาร(ไทย)โดยกองทัพ(ไทย)ซึ่งมีหน้าที่กำจัดภัยคุกคามที่กระทำต่อชาติภายใต้ขีดความสามารถของมันนั้นจำเป็นยิ่งที่จะต้องเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการกับภัยคุกคามด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวนี้

สิ่งที่ทหาร(ไทย)ต้องเข้าไปลงมือจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมีดังนี้
_พฤติกรรมคนไทยที่เข้าทำลายธรรมชาติรอบตัว
“เกษตรกรรมดั้งเดิมบุกรุกป่าเขาเพื่อความอยู่รอด-เผาป่า-ฝุ่นควัน…ระบบนิเวศสิ้นสลาย ภัยพิบัตินานาประเภทเกิดขึ้นตามมา)

มันคือภัยคุกคามที่กระทำต่อชาติไทยอย่างรุนแรงที่เราคนไทยทุกคนโดยเฉพาะทหารไทย จะต้องลงมือกำจัดมันออกไป

ภูมิคุ้มกันของชาติที่ทำหน้าที่เผชิญภัยคุกคามก็คือทหารที่มาจากประชาชนผู้สวมเครื่องแบบผู้ซึ่งสังกัดกองทัพไทยในทุกเหล่าทัพร่วมกับประชาชนผู้ซึ่งต้องได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนให้เข้ามาทำหน้าที่ขจัดภัยคุกคามที่กระทำต่อบ้านเมืองข้างต้นนี้ให้สิ้นซาก

การขจัดภัยคุกคามนับแต่โบราณกาลมานั้นถือเป็นหน้าที่ของทหารโดยที่วิธีการทางทหารนั้นจะใช้พลเมืองทุกคนเป็นเครื่องมือ(ไพร่พล)เข้าเผชิญต่อสู้ ดังนี้

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันรุนแรงในประเทศไทย

มูลค่าความเสียหาย(รายได้-ระบบนิเวศ)ในภาพรวมจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ : แล้งจัด ร้อนจัด ฝุ่นควัน/เผาป่า/ไร่นา ท่วมจัด/ป่าเขาหัวโล้น..มันเป็นตัวเลขสูงยิ่งจนน่ากลัว
การบุกรุกป่าเขา-การทำลายป่า/การเผาป่า …มันจะต้องถูกเฝ้าตรวจพิสูจน์ทราบโดยอาศัยขีดความสามารถทางทหารด้านISR :Intelligence Surveillance Reconnaissance แบบReal-time

การบุกรุกป่าต้องถูกหยุดยั้งทันที(Real-time)โดยเร็วก่อนที่จะรุนแรงไปกว่านี้

ทหารโดยขีดความสามารถทางทหารในทุกมิติ(บก-เรือ-อากาศ/อวกาศ)ต้องเข้ามาจัดการภัยคุกคามนี้อย่างจริงจัง มันเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่ง

ความอยู่รอดของเกษตรกรรายบุคคลที่เพียงต้องทำมาหากินอยู่กับเรือกสวนไร่นาในลักษณะเข้าบุกรุกทำลายป่าอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพื่อการดำรงชีพอย่างยากจน

การบุกรุกป่าเขา มันคือภัยคุกคามที่มันจะต้องถูกพิสูจน์ทราบ/ถูกประเมิน

ชุมชนบนป่าเขา(กลุ่มชาติพันธ์)ต้องถูกระบุสถานะและถูกเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพเกษตรกรเลื่อนลอยไปเป็นอาชีพเกี่ยวกับการสร้างปัญญาจากมันสมอง-ทักษะให้กลายเป็นการงานอาชีพตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น

การใช้ประโยชน์ธรรมชาติ : ที่ดิน น้ำจืด ชายหาด/ป่าชายเลน ทะเล ..จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดบนระบบGIS ที่มีการรวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงรอบ(ทุก6เดือน)เพื่อใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยมิให้บรรดาที่ดินที่ถูกบุกรุกและผลประโยชน์บนที่ดินนั้นๆตกไปอยู่ในมือของนายทุนจนสิ้น

ที่ดินบนป่าเขามิใช่เครื่องมือหาเสียงของนักการเมือง

การบุกรุกป่าเขามันคือภัยคุกคามภายในจากฝีมือคนไทยเราเองที่อันตรายยิ่งต่อชาติบ้านเมืองยิ่ง

มันทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิแปรสภาพกลายเป็นดินแดนเสื่อมโทรมและน่าจะกลายเป็นทะเลทรายได้ภายในอีกไม่กี่ทศวรรษ

ทหาร(ไทย)ต้องเข้าไปเฝ้าตรวจ/พิสูจน์ทราบและควบคุมธรรมชาติอย่างเข้มงวด(แทนพลเรือนที่ได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าทำหน้าที่นี้ไม่ได้ผล ป่าเขาหัวโล้นในทั่วประเทศไทยคือเครื่องบ่งชี้เชิงประจักษ์ที่คนไทยทุกคนมองเห็นได้)

ระบบเศรษฐกิจบนการเกษตรกรรมดั้งเดิมที่พิสูจน์ทราบมานานแล้วว่ามันไม่สร้างความร่ำรวยที่ยั่งยืนบนสินค้าเกษตรกรรมราคาถูก ..

มันไม่คุ้มค่ากับมูลค่าของธรรมชาติรอบตัวมูลค่าสูงที่สูญสิ้นไปอันเนื่องมาจากว่าป่าเขาและธรรมชาติรอบตัวหมดสิ้นสลายไปทว่าความยากจนอันเป็นเหตุให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามข้อ2นั้นยังอยู่และเกิดมากขึ้นจนปกคลุมทั่วทั้งสังคมไทยต่อไป

เกษตรกรรมดั้งเดิมที่บุกรุกทำลายป่า/เผาป่าขยายพื้นที่เกษตรกรรม/ยึดพื้นที่ป่าเป็นที่ดินปลูกสร่างสิ่งปลูกสร้างแปลกปลอมเพื่อขายบริการท่องเที่ยว..มันคือภัยคุกคามจากฝีมือมนุษย์ที่รุนแรงยิ่ง มันร้ายแรงกว่ามะเร็ง

ทหารโดยขีดความสามารถทางทหารต้องขจัดภัยคุกคามที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ร้ายแรงยิ่งนี้ เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของชนชาติไทย/ของการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปบนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้

ความเร็วในการปฎิบัติการทางทหารแบบReal-time ต่อต้านการบุกรุกป่าเขา/เผาป่า/รุกล้ำเส้นทางน้ำ-แหล่งน้ำ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องกระทำในการขจัดภัยคุกคามจากฝีมือมนุษย์เองอันเป็นมูลเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ขีดความสามารถทางทหาร

-แล้งจัด ทหารเข้าไปช่วย

-ร้อนจัด ทหารเข้าปลูกป่า

-ฝุ่นจัด ทหารเข้าไปสลายหมอกควัน

-เผ่าป่า ทหารเข้าไปพิสูจน์ทราบ/ISR-ทหารเข้าไปดับไฟป่า

-น้ำท่วม ทหารเข้าไปช่วย

-บุกรุกป่า ทหารเข้าไปยึดคืนพื้นที่ป่าเพื่อปลูกป่าต้นน้ำ

งบประมาณทางทหาร
สื่อถึง…
€ ขีดความสามารถทางทหารที่ต้องสมดุล
€ นโยบายทางทหาร/เครื่องมือของรัฐที่ต้องชัดเจน
€ งบประมาณทางทหารต้องพอเพียง2.0+-0.5%GDP)

การตัดทอนงบประมาณ ทำให้ขีดความสามารถลดลงในการต่อต้านภัยคุกคาม ก ข ค

ความคิดทางการเมือง
“ทหารต้องถูกตัดงบประมาณเพื่อนำเงินไปแก้ปัญหาภัยพิบัติ”

ปัจจุบันทหารใช้ : อากาศยาน/เครื่องมือยุทโธปกรณ์…ไปช่วยจัดการป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปกติประจำ
มิจำเป็นต้องถูกตัดทอน-แยกงบประมาณออกไป

มีแต่สมควรต้องเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถกับในการเตรียมความพร้อมรวมถึงในการเผชิญเหตุภัยคุกคาม/ในการป้องกัน/เผชิญเหตุ/บรรเทา/ฟื้นฟูยามเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยิ่งการเมืองกระทำการตัดเงินงบประมาณทางทหาร(งบประมาณด้านความมั่นคงซึ่งเป็นตัวเลขต่ำอยู่แล้วที่ตัวเลข 1.37%GDP/ตัวเลขมาตรฐานเท่ากับ2.0+0.5%GDP)

ทหาร(ไทย)ก็ยิ่งหมดขีดความสามารถในการเผชิญภัยคุกคามนานาชนิดตาม 1 2 โดยเฉพาะในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตาม 3

ผลกระทบเชิงลบในบริบทภัยคุกคามทั้ง ก ข ค ภายใต้งบประมาณทางทหารที่ขาดแคลนนั้นความเดือดร้อนมันก็ก็จะย้อนกลับไปยังประชาชน หลักสัจธรรมเป็นเช่นนั้น นักการเมืองเอง/นักการปกครองเอง-ข้าราชการเองก็จะเดือดร้อนด้วยเมื่อประชาชนเดือดร้อน

การตัดทอนงบประมาณทางทหาร คือ จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับ วิธีคิดของนักการเมืองไทย

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!