วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ดู…มาด โพเดี้ยม “นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.” ดู…ลีลา ผู้นำหลังบ้าน ของ “ดร.อ้อ” ผบ.ทบ.ของ “บิ๊กแดง”

13 ม.ค. 2020
406

 

รวมพลังแม่บ้าน และ หน่วยที่มาช่วยงานทบ…..หลัง จัดอบรม แม่บ้านทบ. รับองค์ความรู้ การเขียนโครงการ ของบประมาณ ให้บุตร หรือผู้พิการในครอบครัว ลงทุนทำอาชีพ ตาม มาตรา35 พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ หารายได้เอง ไม่เป็นภาระแก่ สามี ให้รับราชการ ทำหน้าที่ โดยไม่ต้องพะวงหลัง ยึดม็อตโต้ ”ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจ
ทหารกล้า”

“ดร.อ้อ” รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทหารบก ปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก 2562

เพื่อให้กำลังพล ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่มีความพิการให้มีสุขภาวะที่ดี มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า

สมาคมแม่บ้านทบ.จึงทำ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก”

ที่ เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ที่เป็นกลไก ในการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในการดูแลครอบครัวของกำลังพลกองทัพบก
ที่พิการ ให้เกิดความเข้มแข็ง ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง
​​
โครงการนึ้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน เมษายน 2562มีจำนวนกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน
ทั้งสิ้น 5กิจกรรม เพื่อให้สมาชิกแม่บ้านทหารบก ได้รับองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการดูแลครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่พิการได้จริง และเป็นรูปธรรม

โดยดำเนินงานในรูปแบบ
“ทีมสามประสาน” ได้แก่ หน่วยทหาร สมาชิกแม่บ้านทหารบก และหน่วยสายแพทย์ สังกัดกองทัพบกในพื้นที่

​​“คนพิการกับความสามารถในการทำงานในองค์กร ตามมาตรา 33และ35 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยการเชิญสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานในองค์กร มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานขององค์กร และบอกเล่าประสบการณ์ในการรับคนพิการเข้าทำงานตามศักยภาพและความถนัดของคนพิการ

​​และ การช่วยเหลือคนพิการ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และให้องค์ความรู้แก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่ต้องจัดเตรียมในการใช้สิทธิตามกฎหมายมาตรา ๓๕ (๓) , (๗) อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
​​
ทำให้ทีมสามประสานคือ หน่วยทหาร สมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยสายแพทย์สังกัดกองทัพบก ให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ

อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกแม่บ้านเหล่าทัพ ที่ได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการภายในหน่วยตนเอง เกิดการสร้างงานให้แก่คนพิการในกองทัพและแผ่ขยายถึงคนพิการในประเทศ

ดร.กฤษติกา กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเสียสละความห่วงใย/เอาใจใส่ที่ดี และความปรารถนาดีที่ผู้บังคับบัญชา มีให้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัวกำลังพลของหน่วย
ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในสังกัดกองทัพบกและผู้เกี่ยวข้องทุกคน/ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้/ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกและกองทัพบกในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่มีความพิการให้มี
สุขภาวะที่ดี มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าสามารถสร้างรายได้เสริม
เลี้ยงตนเองได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและได้รับการยอมรับจากสังคม

ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในภารกิจการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกดังคำขวัญที่ว่า”ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจ
ทหารกล้า”

และขอขอบคุณ สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

และขอขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และผู้แทนบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุน วิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการจนเป็นผลให้การดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

error: Content is protected !!