วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

10 ม.ค. 2020
247

สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ถึงเด็กไทย

เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

error: Content is protected !!