วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ถก TBC ไทย-เมียนมา หารือ เปิดด่าน“บ้านพระเจดีย์สามองค์”เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า-จุดผ่านแดนชั่วคราว และร่วมปราบยาเสพติด

10 ม.ค. 2020
267

 

“ผู้การลาภ” พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ร.19 และ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น TBC ไทย-เมียนมา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี -อ.จะอินเซ็กจี จ.กอกาเร็ก ครั้งที่ 6 (TBC-6) กับ พ.ต.แย มิน รรก.ผบ.พัน.ทมม.พัน.ร.284/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (อ.จะอินเซ็กจี จ.กอกาเร็ก) ที่ ห้องประชุม อ.พญาตองซู จ.กอกาเร็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือและร่วมหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี และ อ.พญาตองซู

คณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ยินดีให้ความร่วมมือในการผลักดันช่องทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ ให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า/จุดผ่านแดนชั่วคราว

ร่วมมือ แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยต่อเนื่องตลอดไป

และ แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยต่อเนื่อง

error: Content is protected !!