วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ยานเกราะ พระเอก ของ ทบ.

09 ม.ค. 2020
558

 

Stryker ขึ้นปก หนังสือพิมพ์ ทบ.
เผยแผน การเสริมสร้าง พล.ร.11
ด้วย ยานเกราะ Stryker แผนการฝึก จากสหรัฐฯ และแผนการฝึก ….เตรียมร่วมฝึก Hunumarn Guardian 2020

เอกสารข่าวทหารบก หนังสือพิมพ์Tabloid ของ ทบ.รายสัปดาห์. ขึ้นปก ภาพ รถเกราะStryker. ที่ทบ.ในยุคบิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ซื้อจากทบ.สหรัฐฯ ในโครงการความช่วยเหลือทางการทหาร FMS ที่ส่งเข้าประจำการในกองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทราที่กองทัพบกปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็นหน่วยกำลังรบหลักเป็นกองทุนยุทธศาสตร์ของกองทัพภาคที่1 แทนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(พล.1รอ.) ที่กำลังหลักในหน่วย ได้ถูกปรับย้ายโอนไปขึ้นอยู่กับกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่ง ทบ.ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้กรอบของ กห. มีหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

ทบ. มีแนวความคิดในการเร่งเ􏰀สริม􏰀สร้างและจัดตั้งหน่วยเพิ่มเติมให้กองพลทหารราบที่11(พล.ร.11) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ในการป้องกันประเทศในระยะยาว และเพื่อพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความ􏰀สงบเรียบร้อยภายในประเทศ

รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาค1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะ􏰀สม และ􏰀สอดคล้องกับ􏰀สภาวการณ์ในปัจจุบัน

􏰀จาก พล.ร.เบา ปรับโครง􏰀สร้างเป็นหน่วยทหารราบยานเกราะเบา ที่มีโครงส􏰀ร้างการจัดหน่วยแบบกะทัดรัด ทัน􏰀สมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นกองพลหน่วยกำลังรบต้นแบบของ ทบ.

โดยมีแนวความคิดในการเ􏰀สริม􏰀สร้างและจัดตั้งหน่วย กำลังรบหลักระดับกรมและกองพัน ใหเ้ป็นหน่วนทหารราบยานเกราะเบา (Stryker/M113)

เพราะบริบทของ􏰀สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการทางทหารที่มีความซับซ้อนและท้าทาย กว้างขึ้น รวมทั้งมีมิติของการปฎิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ตามแนวทางการ ใช้กำลังของ ทบ. ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งการปฏิบัติการทางทหารออกเป็น 2ประเภทหลัก ๆ คือ การป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคงด้านอื่น ๆ

ทั้ง การพิทักษ์และเทิดทูน􏰀สถาบัน พระมหากษัตริย์, การรักษาความ􏰀สงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การต่อต้านการก่อการร้าย, การปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน, การปฏิบัติภารกิจรักษา􏰀สันติภาพร่วมกับ􏰀หประชาชาติ, การเ􏰀สริม􏰀สร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ และการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ทบ. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครง􏰀สร้างหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. เพื่อรองรับ การปฏบัติกิารทางทหาร และการเตียมกำลังของ ทบ.

ในการปฏิบัติภารกิจกับยานเกราะแบบ Stryker รวมทั้งเป็นการเ􏰀สริมส􏰀ร้างขีดความ􏰀สามารถให้กับกำลังพล เพื่อรองรับการนพายานเกราะแบบ Stryker เข้าประจำการในหน่วย ทบ.

จึงกำหนดให้ พล.ร.๑๑ จัดการฝึกอบรมหลัก􏰀สูตรการฝึกผู้ปฏิบัติการ ประจำยานเกราะแบบ Stryker รุ่นที่ 2 (Operator and New Equipment Training : OPNET) และกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ณ 􏰀สหรัฐอเมริกา ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกให้กับ เจ้าหนา้ที่ครูฝึกจากประเทศ􏰀สหรัฐอเมริกา ทำการฝึกตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. – ๑๙ ธ.ค. ๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมกำาลังพล ทบ. ในการปฏิบัติภารกิจกับยานเกราะ
แบบ Stryker เมื่อได้รับการ􏰀ส่งมอบตามแผน รวมทั้งเป็นการเ􏰀สริมส􏰀ร้าง ขีดความ􏰀สามารถของกำลังพลในรุ่นที่ 1 ในการทพหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยครูฝึกให้กับ
เจ้าหน้าที่ของสารัทธ์ที่เดินทางมาฝึกอบรมให้กับกำลังพลในรุ่นที่สอง

เพื่อให้กำลังพลทราบคุณ􏰀สมบัติและองค์ประกอบของยานเกราะแบบ Stryker, เพื่อให้กำลังพลสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับขี่ยานเกราะแบบ Stryker ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน

และเพื่อให้กำลังพลสามารถปรนนิบัติบำรุง ยานเกราะ แบบ Stryker ได้ตามท่ีกำหนด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติการ

ที่􏰀สำคัญคือเพื่อให้กำลังพล􏰀สามารถ ใช้อาวุธที่ติดตั้งมากับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลผู้รับการฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา

การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคหนึ่งจะดำเนินการด้วยกันทั้งหมเ4 ด้าน

ได้แก่ ด้านโครง􏰀ร้างการจัดหน่วย, ด้านความพร้อมรบ, ด้านความต่อเนื่องในการรบ และ ความทัน􏰀มัย 􏰀 สำหรับในด้านความพร้อมรบนั้น แบ่งออกเป็นด้านกำาลังพล, ด้านยุทโธปกรณ์, ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนปฏบิ ตั กิ าร

ดังนั้นยานเกราะสไตรค์เกอร์จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยทหารราบเบาได้ ซึ่งยานเกราะล้อยางถือว่าเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่􏰀สามารถ ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่􏰀สามารถ
ลำเลียงกำลังพลทหารราบเคลื่อนย้ายกำลังได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบป้องกัน
และความสามารถในการยิงสนับสนุนให้กับกำลังทหารราบ เมื่อเข้าปฏิบัติการณที่หมายเป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยานเกราะแบบ STRYKER
คุณลักษณะและขีดความ􏰀ามารถของยานเกราะแบบ STRYKER ที่ ทบ. จัดหา

ชื่อภาษาไทย : ยานเกราะล้อยาง STRYKER
ชื่อภาษาอังกฤษ : M1126 STRYKER INFANTRY CARRIER VEHICLE (ICV) บริษัทผู้ผลิต : General Dynamics Land Systems (GDLS) ประเทศแคนาดา
สีประจำรถ : 􏰀สีเขียวตามมาตรฐานกองทัพ􏰀สหรัฐฯ (Federal Standard 595รหั􏰀ส ๓๔๐๙๔)

ความสูงจากพื้นรถ : ๔๓.๔ ซม.
น้ำหนักตัวรถพร้อมรบ : ๑๗,๒๓๖ กก. เครื่องยนต์:เครื่องยนต์ดีเซลCaterpillarC7
ให้กำลัง๓๕๐แรงม้า
เครื่องเปลี่ยนความเร็ว:เครื่องเปลี่ยนความเร็ว AllisonMD3066เดินหนา้ ๖ระดับถอยหลัง ๑ ระดับ
ระยะปฏิบัติการ : ๕๓๑ กม.
ไต่ลาดชัน : ๖๐%
ไต่ลาดเอียง : ๓๐%
การข้ามเครื่องกีดขวาง : ขนาดความ􏰀ูง ๕๘ ซม.
การลุยนำ้ ๑.๗ ม.
รัศมีวงเลี้ยว ๑๗ ม.
ความเร็วสูงสุดบนถนน ๑๐๐ กม./ชม.
ความจุถังน้ามัน : ความจุ ๒๐๐ ล. (ถังหลัก)
ระบบช่วงล่าง : ระบบพยุงตัวรถแบบอิ􏰀สระ, ระบบขับเคลื่อน ๘ x ๘ หรือ ๔ x ๘ ระบบยาง : ยางล้อแบบ RUN FLAT ควบคุมการเติมลมได้ในขณะขับเคลื่อน ระบบหยุดรถ : ๘๐ ม. ที่อัตราความเร็ว ๙๖ กม./ชม.
ระบบเกราะ : เป็นเหล็กเกราะประเภท RESISTANT หนา ๑๔.๕ มม. ป้องกัน
การโจมตีจากกระ􏰀สุนปืนเล็กยาวและทุ่นระเบิด
ระบบอาวุธ : ปืนกล ขนาด ๐.๕๐ นิ้ว แบบ M2 และเครื่องยิงลูกระเบิดควัน M6 ระบบการติดต่อ􏰀สื่อส􏰀าร : ชุดวิทยุ FM/VHF AN/VRC-91E
อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ : เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบกรองอากาศ แบบ
FULL FLOW FILTER, ระบบทำความเย็น และระบบให้ความร้อน เป็นต้น

error: Content is protected !!