วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ร.19 ค่ายสุรสีห์ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเผชิญภัยพิบัติ

09 ม.ค. 2020
912

 

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 9 ได้สั่งการให้ พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ร. 19 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 19 ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชน และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ประกอบด้วย อาทิ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย เสื้อชูชีพ เรือท้องแบน ชุดเครื่องมือช่าง เครื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รถยนต์บรรทุก (FTS) รวมถึงเรือท้องแบน รถบรรทุก เครื่องมือช่วยเหลือ ชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่ และชุดครัวสนาม เป็นต้น เพื่อตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หากเกิดภัยพิบัติจะสามารถดำเนินการเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยกำลังพลทุกนายล้วนมีความพร้อมตามที่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ให้มีการร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้มีการเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ เเละความเข้าใจของกำลังพลตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

พ.อ.สิทธิพร กล่าวว่าการตรวจสภาพความพร้อมในด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1 และ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ด้วยปัจจุบันสภาพอากาศมีการผันแปรไม่แน่นอน ประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน อุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 19 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 19 ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีความพร้อมในการจัดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ การเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะเป็นภารกิจสำคัญ “เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

error: Content is protected !!