วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

สหรัฐฯ-อิหร่าน เหมือน ไทย-ภัยแล้ง ยังไง?

07 ม.ค. 2020
263

 

“เสืออากาศ24/7” เศร้าใจ! เห็นแต่ เขาหัวโล้น!! แห้งแล้ง !!แนะ ใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางทหาร C2-ISR/Cyber -Spaceของ ทอ.เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทราบ บุคคลผู้บ่อนทำลายป่าเขา ได้ถูกต้องแม่นยำ-แน่นอน เทียบเหมือน สหรัฐฯค้นหา “นายพลกาเซม” แนะใช้เทคโนโลยี่ แก้ภัยแล้ง ชี้ “สหรัฐ-อิหร่าน”ในทางทหาร ไม่ได้ต่างจาก “ไทย-ภัยแล้ง”

“เสืออากาศ24/7” นายพลทัพฟ้า คอลัมน์นิสต์ประจำเพจ ได้ร่วมคณะเดินทาง กับ ทอ. บินดูพื้นที่ เหนือ อิสาน เตรียมรับมือ ภัยแล้ง …. จึงเขียนบทความเสนอไอเดีย ว่า…

ไทย-สหรัฐ
ภัยแล้ง-อิหร่าน

สหรัฐ-อิหร่าน
ไทย-ภัยแล้ง

_สหรัฐใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางทหารC2-ISR เป็นเครื่องมือค้นหาข้าศึก(นายพล กาเซม)เพื่อปฏิบัติการใช้กำลังเข้าโจมตีล่าสังหารผู้นำทางทหารของอิหร่านคนดังกล่าว อันเป็นการแสดงท่าทีของการทวงคืนความเป็นมหาอำนาจกลับคืนมา

(แสดงแสนยานุภาพข่มจีนกับข่มรัสเซีย)

_ประเทศไทย เฉกเช่นกัน ก็จำเป็นต้องใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางทหาร/C2-ISRเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทราบสภาพการคุกคามป่าเขา

เพื่อกระทำการทวงคืนผืนป่าให้กลับคืนมาสู่ความเป็นธรรมชาติภายใต้การลงมือปลูกป่าขึ้นมาใหม่/ทำการยึดคืนพื้นที่เกษตรกรรม(ที่มีผลผลิตการเกษตรราคาถูกที่ไม่คุ้มค่ากับมูลค่าของป้าเขา)บนยอดดอย/บนยอดภูเขา

ซึ่งปัญหานั้นเกิดมาจากการบุกรุกอันเสมือนเป็นการแสดงสิทธิ์ของรัฐกระทำการทวงคืนความเป็นธรรมชาติ กลับสู่ความเป็นป่าเขา ให้สามารถเอาชนะปัญหาความแห้งแล้ง/ให้สามารถขจัดภัยพิบัตินานาชนิดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งและให้เป็นการนำสู่การขจัดความยากจนของคนไทยทั้งชาติให้หลุดพ้นออกไปจากการติดกับดักจากความแห้งแล้งที่มีปกคลุมประเทศไทยมายาวนาน

ตรรกะในความคิด!!!

_คนไทยสมควรมีอาชีพอะไร??? หากไม่บุกรุกทำลายป่าเขา ไม่ยึดดอย ไม่ยึดภูเขาทั่วทั้งประเทศ …เป็นที่ทำกิน

ก_อาชีพเกษตรกรจำนวนซึ่งต้องการมีเพียงร้อยละ10 โดยเกษตรกรจำนวนนี้ต้องทำหน้าที่ปลูกป่า/ปลูกพืชพรรณ/ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตชั้นเลิศจากระบบธรรมชาติสำหรับใช้เป็นอาหารชั้นยอดกับเป็นยาสมุนไพรชั้นเยี่ยม

-นำเอาคนมีปัญญา…เข้าสู่ป่าเขา
-นำเอาปัญญาของคนฉลาดเข้าไปทำการสกัด…ผลผลิตทางธรรมชาติที่มีมูลค่าสูงออกมาเป็นสินค้านวัตกรรมราคาแพงสำหรับการดำรงชีพ

ข_อาชีพนักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค…ดูแลรับผิดชอบทางด้านการผลิตสร้างปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/

พลังงานจากรอบตัวให้มีปริมาณพอเพียงโดยมีประชากรส่วนนี้จำนวนร้อยละ40

โดยเข้ามาทำหน้าที่คิดค้นวิจัยทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นขึ้นมาเป็นของไทยเราเองภายใต้การมีระบบการศึกษาชั้นเลิศกับการมีสถาบันการศึกษาชั้นเยี่ยม

-นำเอาคนส่วนใหญ่ออกมาจากป่า…เข้าสู่เมืองให้ทำมาหากินในเมือง
-ทำการสกัดมันสมองจากคนในเมือง…ให้เป็นปัญญาที่ชาญฉลาดยิ่ง

ค_อาชีพนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำนวนร้อยละ20

โดยมอบให้คนฉลาดเหล่านี้ทำหน้าที่คิดค้นวิจัยทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ผลิตสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดขึ้นมา ภายใต้การบูรณาการงานกันอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรตามข้อ ข

ภายใต้การมีระบบการศึกษาชั้นเลิศกับการมีสถาบันการศึกษาชั้นเยี่ยมที่เป็นของไทยเราเองเช่นกัน

-นำเอาคนทั้งหมดออกจากป่า…เข้าสู่เมืองเพื่ออยู่อาศัยในเมือง
-ทำการสกัดมันสมอง จากคนทุกคน…ให้เป็นปัญญาที่ล้ำสมัยในทุกองคาพยพ

ง_อาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ : ครูอาจารย์ แพทย์ ทหาร ตำรวจ นักกฎหมาย/อัยการ/ผู้พิพากษา นักธุรกิจ ศิลปิน เจ้าหน้าที่บริการ…จำนวนร้อยละ30 บนทักษะแห่งความเป็นเลิศของตนเองในแต่ละคน

-นำเอาคนทั้งประเทศออกจากป่า…เข้าสู่เมืองเพื่อสร้างสังคมเมือง

-ทำการสกัดทักษะออกมาจากคนเมือง…สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับเขาเหล่านี้สำหรับการทำหน้าที่รับใช้สังคมเมืองให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแบบสมดุลในชาติบ้านเมือง

ไทยปัจจุบัน-เราจำเป็นต้องหันมาต่อสู้ทำสงครามกับภัยแล้งกันเป็นการเร่งด่วน!

_เราต้องใช้ขีดความสามารถทางทหาร(ทั้ง3มิติ-3เหล่าทัพ)เข้าเผชิญหน้ากับภัยแล้งแบบบูรณาการกันอย่างจริงจัง

_เราต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/C2-ISR/Cyber-Space ทำการค้นหาผู้บุกรุก (ข้าศึกผู้ร้ายกาจ)ที่เป็นตัวการทำลายป่าเขา…ให้พบโดยเร็ว

-ก่อนที่ป่าทั้งหมดในประเทศไทยมันจะอยู่ในสภาพสูญสิ้น
-ก่อนที่คนไทยบางคนบางกลุ่มจะเข้าทำลายป่าเขาในประเทศไทยจนมันพินาศสิ้น
-ก่อนที่จะประเทศไทยจะล่มสลายเพราะเหตุว่าความแห้งแล้งได้เข้าปกคลุมจนผืนแผ่นดินไทยกลายเป็นทะเลทราย

C2-ISR/Cyber -Space ในทางทหาร(อากาศ)สามารถพิสูจน์ทราบบุคคลผู้บ่อนทำลายป่าเขาได้ถูกต้องแม่นยำเป็นที่แน่นอน

(ไม่ต่างกับที่สหรัฐที่ได้สามารถค้นหาพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของนายพล กาเซม ของอิหร่านได้ในประเทศอิรัก)

ความฉลาดของระบบ C2-ISR/Cyber-Space ในทางทหาร(อากาศ)ของไทยมีขีดความสามารถพร้อมจะปฏิบัติการได้อย่างฉลาดและแนบเนียน

อยู่ที่ว่าผู้นำทางทหารจะเพียรพยายามใช้ขีดความสามารถดังกล่าวในการเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าอันก่อให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งตามมาตามที่ทุกคนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว…กันอย่างจริงจังหรือไม่อย่างไร???เท่านั้น!!!

ภาพถ่ายทางอากาศ-ISR + cyber +Space: C2 บอกได้อย่างละเอียดว่า
_ป่าเขาที่ใด?ถูกทำลาย
_ป่าเขาดังกล่าวถูกทำลายโดยใคร?
_บุคคลผู้เข้าทำลายป่าเขาพักพิง/เคลื่อนไหวอยู่ ณ ที่ใด ?
_บุคคลผู้ทำลายป่ามีเครือข่ายเป็นผู้ใดบ้าง? (อันก่อให้เกิดกระบวนการคอรัปชั่นเป็นขบวนการ)

มันเป็นขีดความสามารถทางทหาร(อากาศ)ที่ไม่ต่างกับขีดความสามารถที่กองทัพอากาศสหรัฐได้ใช้ในการค้นหาพิสูจน์ทราบหาตำแหน่ง/ความเคลื่อนไหวของนายพล กาเซม ของอิหร่าน จนเกิดปฏิบัติการโจมตีจนกระทั่งนายพลอิหร่านผู้นี้กับนายพลอิรักหลายคนต้องเสียชีวิตลงดังที่เป็นข่าวครึกโครม

สหรัฐ-อิหร่าน ในทางทหาร
ไม่ได้ต่างจาก
ไทย-ภัยแล้ง แต่ประการใด

มันอยู่ที่ว่าคนไทยเรา กับทหารไทยจะคิดกันอย่างไร ในการใช้ขีดความสามารถทางทหาร(อากาศ)เพื่อแก้ปัญหา(บุกรุกป่าตามภาพที่เห็น อันก่อให้เกิด)ภัยแล้งอย่างหนัก(ซ้ำซาก)กันเท่านั้นเอง!!!

error: Content is protected !!