วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ฟ้าหญิงฯ รักษ์ทะเล

 

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯ”ทรงประชุม คณะกรรมการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ….ทรงปล่อยเต่าทะเล “ปีใหม่”…เดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึก รักษ์ทะเล ลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย….ผบ.ทร.นำ กองทัพเรือ สนองพระราโชบาย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง สมุทรปราการ

โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทร. เฝ้ารับเสด็จ

เพื่อถวายรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563

โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯด้านต่างๆ กว่า 260 คน

รวมทั้งมีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีโครงการฯ ทรงพระราชทานพระราโชบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ทรงปล่อยปลาฉลามและเต่าทะเล ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระดำริฯ

ทรงปล่อยเต่าตนุ ที่ ทรงพระราชทานชื่อว่า ปีใหม่ และทรงทอดพระเนตรการปล่อยเต่าทะเล จำนวน 34 ตัว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดิทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศ และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ

กองทัพเรือ ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการดำเนินงานสนับสนุน “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

โดยทรงมีความห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์
โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการ หวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย

โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อจัดทำและดำเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริ ของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย

โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ” ได้ดำเนินโครงการฯจำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ประกอบด้วยแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน และแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานกรรมการ

2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ประกอบด้วยแผนงานจัดทำปะการังเทียม และแผนงานอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกรรมการ

3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยแผนงานเสริมสร้างจิตสำนึก และแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ

ผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ มีการจัดตั้ง หน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก และชุดเคลื่อนที่เร็วและประสานงานเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากได้ 180 ตัว

มีการจัดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น โครงการศึกษาการเคลื่อนที่ของปลากระเบนเจ้าพระยา โครงการประยุกต์ใช้วัตถุสิ่งจูงใจต่อการลดพฤติกรรมการกัดของเต่าทะเล

โครงการคู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง โครงการประเมินสัดส่วนเพศเต่าตนุ

และโครงการพัฒนา Application Sea Turtle Book บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านการให้ความรู้ มีการฝึกอบรมช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวไทย และทะเลอันดามัน จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 370 คน มีการจัดโครงการอนุรักษ์พะยูน เช่น โครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลและผูกทุ่นแนวเขต โครงการเสริมสร้างรูปแบบวิถีชุมชนแบบผสมผสาน

และโครงการอนุบาลลูกพะยูน “มาเรียม” และ “ยามิล” ซึ่งพลัดหลงจากแม่ที่จังหวัดกระบี่ ในห้วงเดือนเมษายนและกรกฎาค2562 ถึงแม้จะไม่สามารถรักษาชีวิตของลูกพะยูนทั้งสองไว้ได้ แต่อย่างน้อย เราก็ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย และสามารถนำประสบการณ์ไปพัฒนาโครงการอนุรักษ์พะยูนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย และการติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ซึ่งพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และบริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจพบไข่เต่าทะเล จำนวนทั้งสิ้น 845 ฟอง

2. ด้านอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการัง มีการวาง ปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จำนวน 1,850 แท่ง

จากการติดตามประเมินผลปรากฏว่าสัตว์ทะเลในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เช่น โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่ 9 จังหวัด รวม 360 จุด

โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยการจัดนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 500 คน เก็บเศษกิ่งปะการัง ที่แตกหัก และนำไปซ่อมแซมแนวปะการังที่เสียหายทั้งในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวม 150 ไร่ ปะการัง ที่ปลูกมีจำนวน ทั้งสิ้น 240,000 กิ่ง หลังการปลูกประมาณ 1 เดือน พบว่าปะการัง มีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 83.55

นอกจากนั้นยังมีการจัด โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในแนวปะการัง และโครงการจัดซื้อเรือกำจัดขยะ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น

3. ด้านปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง กัลปังหา และสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

และการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน722 คน

นอกจากนั้นยังมีการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การเชิญชวนสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสัตว์ทะเลหายาก และไม่ทิ้งขยะลงทะเล การจัดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิต ใต้ทะเล”ณ สถานีเรือสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ การปล่อยเต่าทะเล

การปลูกหญ้าทะเล และการเก็บขยะบริเวณชายหาด มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน

จากการติดตามผลการปฏิบัติหลังการ จัดกิจกรรม ประมาณ 2 เดือน พบว่าหญ้าทะเลมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก และไม่ทิ้งขยะลงทะเล

“ทะเลใส หาดทรายสวย ปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยได้รับการปกป้องให้คงอยู่ตลอดไป” จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

error: Content is protected !!