วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค4” สืบสานประเพณี สวัสดีปีใหม่ “จุฬาราชมนตรี”

05 ม.ค. 2020
201

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาส เดือนปีใหม่ 2563 ที่ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือ

พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการทำงาน บูรณาการให้ประสานสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

จุฬาราชมนตรี ได้ชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องของการใช้ความจริงใจเข้าต่อสู้กับภารกิจ ทำให้ภาพรวมของงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ควบคู่กับการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

จุฬาราชมนตรี ยังได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรง

และขอเป็นกำลังในการทำงานให้สำเร็จ

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและความร่วมมือ รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จริงใจอันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!