วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

จาก ผบ.ทบ. จาก นายกฯ จาก องคมนตรี จาก “ลูกป๋า” สู่ ประธานองคมนตรี

04 ม.ค. 2020
173

 

โปรดเกล้าฯ ตั้ง “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” อดีตนายกฯ ลูกป๋า เป็น ประธานองคมนตรี หลัง รักษาการมาระยะหนึ่ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ พลเอก สุรยุทธ์ วัย76ปี เตรียมทหารรุ่น1 เป็น อดีต ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อดีต แม่ทัพภาคที่/ อดีตผบ.ทบ. และ ผบ.สูงสุด.

เป็นอดีตองคมนตรี และลาออกมาเป็นนายกฯ หลังรัฐประหาร 19 กย.2549 และ กลับไปเป็นองคมนตรี

ถือเป็น ลูกป๋า คนโปรด ที่ พลเอกเปรม รัก และฝากความหวังไว้ โดยเป็นองคมนตรี ที่อาวุโสสูงสุด และมีสุขภาพแข็งแรง และถูกจับตามองมายาวนาน ว่า จะเป็นประธานองคมนตรี ต่อจาก พลเอกเปรม โดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้รักษาการประธานองคมนตรี
หลังจากพลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

พลเอก สุรยุทธ์ เป็น บุตรชาย ของ พันโท พโยม จุลานนท์ อดีต หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีเส้นทางชีวิต ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ก่อนมาเป็น ผบ.ทบ. และเป็นนายกฯ คนที่ 24 จนมาวันนี้ เป็นประธานองคมนตรี ในวันนี้

error: Content is protected !!