วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ฟื้นฟู “สุขภาพทางทะเล “ “บิ๊กป้อม” ถก “กอ.รมน.ทะเล”… ผบ.ทร.-รมว.ทรัพย์ฯ ร่วม เร่งแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางทะเล ร่วมมือฟื้นฟู “สุขภาพทางทะเล “

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ที่ ห้องประชุม สมช. เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบ สถานการณ์โลกและภูมิภาค ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีทิศทาง ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้นและขยายวงกว้าง

โดยเฉพาะประเทศไทย มีมูลค่าของเศรษฐกิจภาคทะเล ปี 57 สูงถึง 24 ล้านล้านบาท หรือช่วง ปี 50 – 58 มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจภาคทะเลประมาณ ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

แต่ผลประโยชน์ทางทะเลที่ประเทศไทยได้รับไม่ตกอยู่กับคนไทยในสัดส่วนที่ควรจะเป็น

โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การสูญเสียผลประโยชน์ทางทะเลสุทธิ โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งรับทราบ โครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและแผนปฏิบัติการ ปี 63-65 ที่เน้นการดำเนินงานใน 5 กลยุทธ์ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แก้ไขหรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์สาธารณภัยและการกระทำผิดกฎหมาย
2)การพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานของบุคลากร
3) การพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4) การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อเป็นกลไกทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลทางนโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ

พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำ ขอให้หน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องถือเป็นหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและให้ความสำคัญเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกในความรับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลให้โปร่งใสและบังเกิดผลอย่างจริงจัง

โดยต้องมีตัวชี้วัดสะท้อนกับสถานการณ์ความเป็นจริง มีการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล

ขอให้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทั้งมิติในและนอกประเทศไปด้วยกัน รวมทั้งให้ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนและประโยชน์ต้องตกกับคนไทยส่วนใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจทางทะเลและมิติของสุขภาพทางทะเลควบคู่ไปด้วยกัน ขณะเดียวกันต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและต้องไม่ละเลยรับฟังผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลไปด้วยกัน

error: Content is protected !!