วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ผบ.กองกำลังสุรสีห์” เยี่ยม “ฐานปฏิบัติการอัสดร” หมวดบรรทุกสัตว์ต่าง ที่ ตะนาวศรี.สวนผึ้ง…. หมวด”ล่อ”ทหารเดินเท้า ขึ้นเขาลงเขา

31 ธ.ค. 2019
855

 

พร้อม เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล”ฉก.ทัพพระยาเสือ” ย้ำ ป้องกันปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามตามแนวชายแดน

“บิ๊กหลอด”พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9/ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจให้กับกำลังพล “หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ”กองกำลังสุรสีห์ และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ในเขต จังหวัดราชบุรี และ เพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ภารกิจป้องกันชายแดนในนามของ “กองกำลังสุรสีห์”

โดยไปเยี่ยม ฐานปฏิบัติการโป่งแห้ง 2 กองร้อยทหารพรานที่ 1401, เนิน 1000 ช่องทางเขากระโจม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 และ ฐานปฏิบัติการอัสดร หมวดบรรทุกต่างกองกำลังสุรสีห์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองกำลังสุรสีห์

พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบำรุงขวัญให้กับกำลังพลทุกนาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

สำหรับ ฐานปฏิบัติการอัสดร หมวดบรรทุกต่างกองกำลังสุรสีห์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ถือว่ามีความสำคัญในการส่งกำลังเป็นอย่างมาก โดยมีการใช้สัตว์ “ล่อ” ที่มีความแข็งแรงเป็นพาหนะในการส่งกำลังบำรุงอุปกรณ์ประเภทต่างๆทั้ง อาหาร, น้ำ, อาวุธ, กระสุน และอุปกรณ์ก่อสร้างฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน

ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าและภูเขาสูงชัน ยานพาหนะขนส่งประเภทอื่นๆ ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้ ทำให้การส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ เป็นไปโดยไม่คลาดเคลื่อน ทำให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ อย่างเต็มขีดความสามารถ

โดยมี พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์

พร้อมด้วย พ.อ.วัชรภ บุรินทร์วัฒนา รองผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังสุรสีห์ กองร้อยทหารพราน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13ต้อนรับ

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรับทราบปัญหาของขัดข้องและอุปสรรคการปฏิบัติงาน

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน มีพันธกิจ 3 ประการที่สำคัญ คือ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยให้มีการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและแผนป้องกันประเทศ หากเราสามารถขจัดปัญหาเงื่อนไขที่กระทบต่อความมั่นคง

รวมถึงมีการจัดเตรียมสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกำหนดทิศทางหรือควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ได้

ขอให้กำลังพลที่ได้รับการอบรมความรู้ ประสบการณ์ นำศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการทำงานในพื้นที่ชายแดนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

พร้อมทั้งได้นำความห่วงใยและความปราถนาดีจาก ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 1 มามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันตามแนวชายแดนทุกนาย

ทั้งนี้ขอให้กำลังพลทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะต้องทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ อุทิศตนและเสียสละที่จะปฏิบัติหน้าปกป้องรักษาอธิปไตยในผืนแผ่นดินประเทศไทย บูรณาการร่วมกันป้องกันปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามตามแนวชายแดน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดน

นอกจากนั้นมีการเสริมงานด้านการดูแลประชาชนในภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า ให้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันที

รวมทั้งยังได้เน้นย้ำกำลังพลทุกนายห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นสิ่งทำลายชาติ

ขอให้มีการรักษามาตราฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อย่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเด็ดขาด ที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของหน่วยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก

พร้อมกันนี้ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

error: Content is protected !!