วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

รัฐบาลไม่เคย ทิ้ง “ชาวม้ง”!!

30 ธ.ค. 2019
295

“โฆษกรัฐบาล” ยัน ทุกรัฐบาล ดูแล ชาวม้ง มาตลอด ยกมติ ครม.ยืนยัน เผย ปัจจุบัน มีม้งได้สัญชาติไทย แล้ว 2.58 แสนคน ย้ำดูแลทุกคนทุกชาติพันธุ์ในแผ่นดินไทย ม้งถือ เป็นชนกลุ่มน้อย เช่นเดียวกับ กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง ยัน ยึดหลักกฎหมาย และมนุษยธรรม วอน อย่าจุดประเด็นความขัดแย้ง

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล
กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้มีความสุข ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว

“ขออย่าได้จุดประเด็นความขัดแย้งให้เกิดความขัดข้องหมองใจ”

ในช่วงเทศกาลนี้ รัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนให้เดินทางกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวโดยสวัสดิภาพ และสั่งการให้ทุกหน่วยพร้อมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

“จอย้ำให้ชัดเจน ว่า รัฐบาลดูแลคนไทยและทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย โดยไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และขอร้องว่าอย่านำประเด็นชาติพันธุ์มาสร้างความสั่นคลอน ต่อความรักสามัคคีของคนในชาติ

เชื่อมั่นว่าทุกคนบนแผ่นดินไทยต่างมีความรักประเทศไทย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยรัฐบาลยืนยันดูแลทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ตามกฎหมายและหลักมนุษยธรรม”

ทั้งนี้ ชาติพันธุ์ม้งที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นชนกลุ่มน้อยเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง เช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ ไทยลื้อ และกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิ โดยมีมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องหลายมติ ได้แก่

มติ ครม. วันที่ 7 ธค.2553 กำหนดให้ชนกลุ่มน้อยที่ราชการได้จัดทำทะเบียนประวัติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้สถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ให้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่) และถ้าจะขอมีสัญชาติไทย ให้ขอแปลงสัญชาติ

มติ ครม. วันที่ 7 ธค 2559 กำหนดให้บุตรของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในประเทศไทยสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย รมว.มหาดไทย มอบอำนาจให้นายอำเภอเป็นผู้อนุมัติ กรณีผู้ขอสัญชาติอายุไม่เกิน 18 ปี และให้ ผู้ว่าราขการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติ กรณีผู้ขอสัญชาติอายุเกิน 18 ปี
.
มติ ครม. วันที่ 5 กค 2548 กำหนดให้เด็กทุกคนทั้งไทยและต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารทะเบียน สามารถเข้าเรียนหนังสือในระดับการศึกษาภาคบังคับได้ทุกรายโดยรัฐสนับสนุนงบรายหัวให้ทุกปี

มติ ครม. วันที่ 23 มีค 2553 และ 20 เมย 2558 อนุมัติให้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่รัฐสำรวจจัดทำทะเบียนไว้ทุกคนโดยรัฐสนับสนุนงบรายหัวให้ทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว ประมาณ 2.58 แสนคน

error: Content is protected !!