วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

จัดเขต EEC ตั้งโรงงานผลิต อาวุธยุทโธปกรณ์ -อะไหล่ในเขตทหาร

 

“บิ๊กตู่”สั่งเหล่าทัพ จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สนับสนุนการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับ การดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ /สั่งเดินหน้าตามแผน ยุทธศาสตร์ ขาติ20 ปี และ ให้ทหารใช้ยางพารา ตามยุทธศาสตร์ชาติยางพารา 20ปี 2561-2579/ เปิดค่ายทหาร ให้ชาวบ้าน ขายของ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชยฺ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พลเอกประยุทธ์ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เร่งรัดดำเนินการจัดทำ แผนระดับรองที่เกี่ยวข้องรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบของหน่วย แผนปฏิบัติการด้าน การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ 1(พ.ศ.2561-2565) กระทรวงกลาโหม

2.แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระยะท่ี 3(พ.ศ.2561-2565)
กองทัพ ไทย

3.แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2563-2565ของ กห.

4.แผนปฏิบัติราชการประจาปี กห. รวมทั้งนำแผนดังกล่าวเข้าในระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ส่วนเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ พิจารณานายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์/งาน ตามความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อาทิ การสร้างและซ่อมแซมถนน รวมทั้ง ส่งเสริม ศึกษาแนวทาง การนายางพาราภายในประเทศมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างจริงจัง และสนับสนุน ราคาพืชผลการเกษตรของเกษตรกร

เรื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับ การดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รวมทั้งจัดคณะผู้แทนไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานชั้นนำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากภายในประเทศ เพื่อ นำมาเป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้สามารถรองรับการวิจัย สู่การผลิตยุทโธปกรณ์ตามความต้องการของทุกเหล่าทัพอย่างแท้จริง เพื่อทดแทน การซื้อจากต่างประเทศตลอดจนสามารถ ประหยัดงบประมาณ และนำไปสู่การผลิตใช้เพื่อการพาณิชย์ได้อีกช่องทาง

error: Content is protected !!