วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

กอ.รมน.ประชุมใหญ่ส่งท้ายปี สรุปงาน ปราบยาเสพติด 7 แนวทาง ของ”บิ๊กตู่” จับยาบ้า ได้29 ล้านเม็ด ใน 2 เดือนท้ายของปี

25 ธ.ค. 2019
148

 

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่าในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นั้น มีการสกัดกั้น และจับกุมผู้กระทำความผิดและยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เป็นผลสืบเนื่องมาจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในทุกมิติ

ทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด ,การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง, การฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ ได้เป็นประธาน เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2563 ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการตามแผนดังกล่าว

นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นย้ำและให้ความสำคัญ
1. ในการป้องกันปราบปรามฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม

2. การร่วมหาแนวทางทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ไม่ติดยาเสพติด

3. เน้นย้ำมาตรการป้องกันมากกว่าการปราบปรามและบำบัดรักษา

4. ให้ความสำคัญกับการป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเป้าหมาย

5. ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีตัวอย่างที่ดี คือ
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

7.ใช้มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น ตำบลต้นทางพื้นที่นอกประเทศ

สำหรับสถิติการดำเนินการในห้วง 1 ต.ค. -15 ธ.ค. 62 มีผลการดำเนินการดังนี้
การป้องกัน : โดยให้เกิดการปฏิเสธและไม่ลองยาเสพติด

เยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 217,232 คน

แรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 53,329คน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2,589 แห่ง

และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน

การปราบปราม (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 62)

การจับกุมยาบ้า จำนวน 29.3 ล้านเม็ด

กัญชาจำนวน 1,254กก.ไอซ์จำนวน 3,683.10 กก.

เฮโรอีน จำนวน 105.95 กก.
การจับกุมจำนวน 62,844 คดี

ผู้ต้องหา จำนวน 64,801ราย

ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 101.91 ล้านบาท

การบำบัดรักษา
สมัครใจ 6,800 คน
บังคับ15,327คน

นอกจากนี้ กอ.รมน.ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความมั่นคง และการพัฒนา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ศปป. 5) ประชุมประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยในพื้นที่ จชต. ด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา จำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา

พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นในแต่ละด้าน

ด้านความมั่นคง จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ความพร้อมของกำลังประชาชน, ความเข้มแข็งของกำลังประจำถิ่น ในการ รปภ.หมู่บ้าน/ชุมชน, การลดการก่อเหตุร้าย และการประเมินความเข้มแข็งผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

ด้านการพัฒนา ได้แก่ การประสานงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างความพร้อม ในการป้องกันดูแลพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทำให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กอ.รมน. ขอส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน เดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ทั้งการขับขี่ยานพาหนะหรือการโดยสารทุกช่องทาง ขอให้มีความระมัดระวัง

ผู้ขับขี่ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทาง **

และในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึง 2 ม.ค. 63 มักจะเป็นโอกาสเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพและผู้กระทำความผิดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบขนย้ายยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ปะปนไปกับนักท่องเที่ยว

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล มีส่วนร่วมในการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเหตุความเดือดร้อนอันจะส่งผลกระทบต่อห้วงเวลาที่เป็นความสุขของพี่น้องชาวไทย สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆได้ทางสายด่วน กอ.รมน. 1374

พลเอกประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีความห่วงใย และส่งสารอำนวยพรความปรารถนาดีมายังประชาชน ให้มีความสุข ความสมหวัง สุขภาพแข็งแรง เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยทุกท่าน

error: Content is protected !!