วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราโชบาย3 ประการ แก้ปัญหาภาคใต้

 

องคมนตรี”บิ๊กต็อก” อัญเชิญ พระราโชบาย 3 ประการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ- ให้รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์-ทำงานแบบปิดทองหลังพระ ไม่โอ้อวด ไม่ทะเยอทะยาน พร้อม มอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ ให้ทหารชายแดนใต้ ทรง เปรียบเสมือนครอบครัว ขอขอบคุณที่มุ่งมั่นและเสียสละในการ ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา

พล.อ.ไพบูลย์ ไปมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่หน่วยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ สโมสรร่มเกล้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ,ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ,ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 อ.เมือง จ.สงขลา

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมคณะติดตามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือนในแต่ละพื้นที่ต้อนรับ

พลเอกไพบูลย์ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า

“ทุกท่านในที่นี้เปรียบเสมือนครอบครัว ขอขอบคุณที่มุ่งมั่นและเสียสละในการ ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงเสียพระทัยทุกครั้ง จึงได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

โดยมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้อำนวยการในเรื่องบำรุงขวัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้ องคมนตรีได้อัญเชิญพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ประการ เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำมาปฏิบัติ ดังนี้

ประการแรก คือ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้อง สวยงาม ถูกต้อง หากเป็นเช่นนี้แล้วจะนำมาซึ่งความสมบูรณ์ และความสงบสุขของประเทศชาติบ้านมืองต่อไป

ประการที่ 2 คือ มีความรักใน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หากทุกคนมีความรักชาติ นับถือศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และคนในพื้นที่นั้น ๆ ก็จะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย

ประการที่ 3 เรื่องพัฒนาการทำงาน ต้องเป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระ ไม่โอ้อวด ไม่ทะเยอทะยาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากผู้ไดได้ปฏิบัติแล้ว ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองต่อไป

สุดท้ายนี้ ขออำนวยอวยพรในช่วงปีใหมให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรื่องในประเทศชาติสืบไป

error: Content is protected !!