วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” ส่งสารอวยพรปีใหม่ ถึง ทหารบกทั่วประเทศ….ส่ง5 เสือทบ. เดินสาย มอบของขวัญปีใหม่ พร้อม คำอวยพร ทหารชายแดนรอบประเทศ

23 ธ.ค. 2019
1025

 

“บิ๊กแดง” เผย ทัพบก ปลื้มปิติ ทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
ยันยึดแนวทางของทหารอาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน…ชี้ ปี63 ทหารต้องตั้งอยู่บนสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ให้ทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ มีจิตสาธารณะ

​​เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวผ่านสารอวยพรปีใหม่ ใจความตอนหนึ่งว่า

​ ​“ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งกองทัพบกและประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติหน้าที่ตลอดห้วงพระราชพิธี
อย่างสุดความสามารถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น อันเป็นความปลื้มปิติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ และ
ความสงบสุขของประชาชน ทั้งภารกิจด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ซึ่งภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
ความเสียสละ และความร่วมมือผนึกกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนทหารทุกท่าน ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตามแนวทางของทหารอาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตลอดมา

สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กองทัพบกกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
รอบด้าน และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทัพบกในทุกมิติ

ตลอดจนสามารถรองรับภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและผสมผสานมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งความสำเร็จของทุกภารกิจจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนทหารทุกท่านที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบก ที่จะต้องตั้งอยู่บนความมีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร

รวมทั้งเสริมสร้างกำลังพลให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นที่พึ่งของประชาชน และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความผาสุกร่มเย็นของพี่น้องประชาชนต่อไป”

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า สารอวยพรปีใหม่ของ ผบ.ทบ. นี้ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อแทนความระลึกถึงและความปรารถนาดีของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อกำลังพลและครอบครัว

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ

โดยเฉพาะกองกำลังชายแดน เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

error: Content is protected !!