วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ความมั่นคงอาเซียน ความมั่นคงของลาว-เวียดนาม-ไทย

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ ในระดับภูมิภาค ถึง บทเรียนของ ลาว-เวียดนาม และของไทย จากการยึดครองของมหาอำนาจ…..ความริเริ่มของทอ.ไทย Purchase and Development

บทเรียนที่ลาว-เวียดนาม ..รวมถึงไทย ต้องจดจำ
_มหาอำนาจเข้ายึดครองและตักตวงผลประโยชน์ไปจนสิ้น
_สงคราม/ความไม่สงบที่เกิดมีขึ้นตลอดเวลาไม่รู้วันจบสิ้น ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง
_สังคมและประเทศชาติอ่อนแอลงเป็นลำดับและนับวันยิ่งไร้องค์ความรู้ภูมิปัญญาเป็นของตนเอง และกลายเป็นอาณานิคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดเรื่อยมาและเรื่อยไป

ผลประโยชน์-อำนาจ-เทคโนโลยี
“ผลประโยชน์(ของชาติ-ของกลุ่ม)คือวัตถุประสงค์สูงสุดของทุกชาติ(ของทุกกลุ่ม)”

1-ผลประโยชน์เกิดมีขึ้นได้ด้วยและ/หรือเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์(ที่ก่อเกิดชีวิตมนุษย์และสำหรับกินสำหรับใช้อย่างยั่งยืน)และเกิดมาได้ด้วยบรรดาองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานที่บริบูรณ์มาจากปัญญาของคนฉลาด(ของมนุษย์ฉลาด)ในประเทศนั้นๆ

2-อำนาจคือสิ่งที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ตามที่พึงประสงค์ข้างต้นตามข้อ1 เสมอและอำนาจนี้นี่เองที่เป็นชนวนก่อให้เกิดความโลภและเกิดการทำลายล้างแบบสิ้นซากไร้ความปรานีตามมา

3-เทคโนโลยีที่ล้ำหน้านำมาซึ่งการมีอำนาจที่แข็งแกร่งตามข้อ2 ซึ่งอำนาจที่ได้นี้มันสามารถถูกใช้อย่างได้ผลในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตด้วย

ผลประโยชน์แห่งยุคสมัย-อำนาจที่เหนือกว่าในมือ/ในบริบททางสังคม จึงเกิดมีขึ้นได้ด้วยการครอบครองเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าซึ่งมันก็เป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของทุกชาติ(ของทุกกลุ่ม)ดังที่กล่าวข้างต้น

วังวนแห่งวัฎจักรของมนุษยชาติเป็นเช่นนี้

มนุษยชาติ(ชนชาติใดๆ)ต่างไม่รู้จักคำว่า “พอ”
ก_ผลประโยชน์ไม่เคยพอเพียง
ข_อำนาจที่ไม่เคยเพียงพอ
ค_เทคโนโลยีที่มีไม่พอและไม่เคยมีพอ

ก ข ค คือ มูลเหตุแห่งปัญหาความขัดแย้งและมันกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของทุกชาติ(ของทุกกลุ่ม)เสมอโดยเฉพาะของชนชาติ/กลุ่มประเทศผู้ไม่มีครอบครองเทคโนโลยีกับบรรดาประเทศที่มีครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูง(บรรดามหาอำนาจทางทหารและมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย)

ผลประโยชน์ของชาติที่เป็นชนวนแห่งความขัดแย้งมีดังนี้

ผลประโยชน์(ทางธรรมชาติ)ที่มันมีมูลค่าสูง ราคาแพง มีอยู่จำกัด/หมดสิ้นไปได้ง่ายและเร็ว ที่มัน(ยัง)มีฝังซ่อนอยู่ ณ มุมใดมุมหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งอันเป็นที่ถวิลหาของชนชาติผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ซึ่งมีครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูง การแทรกแซงต่อประเทศผู้ด้อยกว่าจึงเกิดขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดเวลา

จีน สหรัฐ ยุโรป …อินเดีย ออสเตรเลีย เกาหลี(ใต้) ..ต่างเพียรพยายามลงมือกระทำในสิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้ มิเคยว่างเว้น

ผลประโยชน์ทางปัญญา มันมีมูลค่าสูง ราคาแพง มันฝังอยู่ในตัวคนของชนชาตินั้นๆ โดยมันถือเป็นที่หวงแหนยิ่งของทุกชนชาติอันสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าคุกคามสร้างความเสียหายได้มากมายแก่บรรดาประเทศผู้ตกเป็นเป้าหมาย

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทางปัญญาถือเป็นผลประโยชน์จากมนุษย์ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานไม่มีวันสิ้นสุด มันสามารถถูกใช้ได้ในทุกแห่งทุกหนบนดินแดนทุกตารางนิ้วของประเทศเป้าหมายด้วยซ้ำ ลาว-เวียดนาม -… รวมถึงไทยต่างประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วถ้วนหน้า

ในการนี้ ปัญญาที่ฉลาดกว่ามักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจสำหรับการแสวงหาผลประโยชน์ทางธรรมชาติและแสวงหาประโยชน์จากลิขสิทธิ์ทางปัญญาจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่ตกเป็นประเทศเป้าหมายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

และนี่ก็คือ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของประเทศผู้มีปัญญาเหนือกว่าสำหรับการเข้ายึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งให้กลายเป็นอาณานิคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันยากยิ่งที่จะหลีกหนี/หลุดพ้นได้ (ดังเช่น ลาว-เวียดนามที่ยากจะหลุดพ้นจากรัสเซีย ..กัมพูชาที่ยากจะหลุดพ้นจากจีน …ไทยที่ยากจะหลุดพ้นจากสหรัฐ/ญี่ปุ่น/ยุโรป/และจีนในอนาคตอันใกล้)

ลาว-เวียดนาม-..รวมถึงไทยด้วยนั้นต้องหลบหลีกสภาพการณ์ของการแย่งชิงผลประโยชน์ของชาติ(ของกลุ่ม: สหรัฐ จีน อินเดีย รัสเซีย…)ให้ได้โดยลาว-เวียดนาม-…ไทยต้องออกจากวงจรการสร้างอำนาจ-ต้องหลีกหนีการพึ่งพาเทคโนโลยีของชาวต่างชาติจากนอกประเทศอย่างเด็ดขาด

นั่นหมายถึงว่า ลาว-เวียดนาม-…รวมถึงไทยเราด้วยต้อง(ร่วมมือกัน)สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองให้เป็นของเรากันเอง

นั่นก็คือว่า ลาว-เวียดนาม-..รวมถึงไทยเราด้วยนั้นต่างต้องระดมปัญญาภายใต้ความร่วมมือระหว่างเรากันเองทำการสร้างองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวขึ้นมาเอง โดยเฉพาะความสำคัญเร่งด่วนที่ลาว-เวียดนาม-…

รวมถึงไทยด้วยต้องลงมือกระทำให้ได้โดยเร็วที่สุดก็คือการวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์แห่งยุคสมัยให้มันทั้งหมด เป็นของพวกเรากันเองให้สำเร็จเป็นประการแรกเพื่อนำมันมาใช้ในการปกป้องผลประโยชน์เหนือดินแดนของเราเอง-เพื่อสร้างพลังอำนาจของเราเอง…ให้ได้ชื่อว่ามันทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีของ(พวก)เราเองนั่นเอง

Purchase&Development
_จัดหาพร้อมพัฒนาในลักษณะของการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์/ที่มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปฝังติด(Embedded)พร้อมกับICD มาจากประเทศผู้มีครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูง

โดยในการนี้ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของเราในหลากหลายระดับ(Engineer:Software Eng. – System Eng. -Technician..-)และมีการฝึกTraining ในหลากหลายระดับความชำนาญให้กับ Operators ของเราด้วย

นี่คือหนทางปฏิบัติที่ไทยได้ลงมือทำไปแล้ว ส่วนลาว-เวียดนาม ..เมื่อได้ยินแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยกับหนทางปฏิบัติของไทยดังกล่าวนี้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมีขีดความสามารถในการพัฒนาต่อยอด/ในการสรรสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเอง/ของเรากันเองขึ้นมา

สร้างความร่วมมือระหว่างกันเองอย่างเข้มข้นจริงจังโดยลาว(หากมีบุคลากร)-เวียดนาม(หากมีบุคลากร) ..และไทยโดยต่างลงมือรวมพลังบรรดานักวิทยาศาสตร์/นักคณิตศาสตร์(Algorithm)

-วิศวกร(Software Eng. System Eng. Technician..)ให้เข้ามารวมตัวกันทำการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้าง(ต้นแบบ)รับรองการใช้งานบรรดาเทคโนโลยี/นวัตกรรม(อาวุธยุทโธปกรณ์)ที่ต้องร่วมกันคิดค้นขึ้นมาสำหรับแต่ละประเทศ/สำหรับอาเซียน

เทคโนโลยีร่วม/นวัตกรรมร่วม(อาวุธยุทโธปกรณ์ร่วม)มันสามารถสื่อถึงความเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดี

กล่าวคือมันเป็นเทคโนโลยีร่วมที่ลาว-เวียดนาม-..ไทย และอาเซียนต่างรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขีดความสามารถของมันอย่างละเอียดลึกซึ้ง ปรากฎการณ์เช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อน

เทคโนโลยีร่วมที่ได้มันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับประเทศลาว-เวียดนาม-..ไทย และอาเซียน

เทคโนโลยีร่วมมันทำให้เกิดความไว้วางใจ/เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและกันของลาว-เวียดนาม-..ไทย และอาเซียน

เทคโนโลยีร่วมมันทำให้เกิดเป็นอำนาจร่วมกล่าวคือมันก่อให้เกิดเป็นอำนาจร่วมของลาว-ของเวียดนาม…ของไทย กลายเป็นอำนาจร่วมของอาเซียนซึ่งอำนาจร่วมดังกล่าว

นี้ถือเป็นอำนาจร่วมที่มีพลังยิ่งที่มันสามารถจะคุ้มครองดินแดนอาเซียนในภาพรวมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

อำนาจร่วมที่เกิดขึ้นกับลาว-เวียดนาม..กับไทย-….และกับอาเซียนนำมาซึ่งผลประโยชน์ของลาว-ของเวียดนาม -ของไทย… และของอาเซียนเองในท้ายที่สุดนั่นเอง

ซึ่งมันก็คือบรรดาผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นอยู่บนอาณาเขตของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย-และของอาเซียนอันรวมถึงบรรดาผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นในทะเลจีนใต้ด้วยนั่นเอง

นั่นก็คือมันเป็นความมั่นคงที่แท้จริงของลาว-ของเวียดนาม ..ของไทย และของอาเซียน

ลาว-เวียดนาม-ไทย รวมถึงบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายต้องกล้าเปลี่ยนวิธีคิด ต้องกล้าเปลี่ยนความคิด

ลาว-เวียดนาม -ไทย ..อาเซียน หาก(กล้า)เปลี่ยนความคิดแล้วความมั่นคงของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย …ของอาเซียนก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยโดยปริยาย

บทบาทความมั่นคงของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย ของอาเซียนเปลี่ยนไปก็จะทำให้บทบาทด้านความมั่นคงของโลกเปลี่ยนไปด้วยตามบริบทใหม่ที่เกิดขึ้น เมื่อนั้น ….

ผลประโยชน์ก็จะเป็นของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย -ของอาเซียนอย่างแท้จริง

อำนาจก็จะเป็นของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย -ของอาเซียนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีก็จะเป็นของลาว-ของเวียดนาม-ของไทย -ของอาเซียนอย่างแท้จริง

error: Content is protected !!