วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทหารอากาศ มอง ทหารอากาศ

21 ธ.ค. 2019
425

 

เจาะข้อมูล เชิงลึก ของ ทอ.บรูไน-สิงคโปร์

หลังการไปเยือน ทอ.บรูไน และสิงคโปร์ ของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.

“เสืออากาศ 24/7” คอลัมนิสต์ทัพฟ้า ก็เขียนบทความ ให้ความรู้ อัพเดท สถานการณ์ ใน บรูไน-สิงคโปร์ รวมทั้งด้านการทหาร ในข้อมูล มุมมองแบบทหารอากาศระดับสูง Asean ต้องเตรียมพร้อม ที่จะช่วยBrunei
….พร้อมข่าววงใน สิงคโปร์ ที่กำลังปรับแนวทางการฝึกร่วม และฐานทัพอากาศใหม่ พร้อมแผนพัฒนา ด้วยความฉลาดทางปัญญาและเทคโนโลยี่
การที่ทุกคนต้องเป็นทหาร 2 ปี และคัดคนที่ฉลาด มีแวว ให้เป็นนายทหาร เพิ่อเป็นระดับผู้นำทหาร

“เสืออากาศ 24/7”ระบุว่า …..

บรูไน-สิงคโปร์

สถานการณ์ด้านความมั่นคงของสองประเทศนี้ไม่ต่างจาก ลาว-เวียดนาม-ไทย

1 ผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญของทุกประเทศ…
2 อำนาจคือ ความจำเป็นยิ่งของทุกชาติ
3 เทคโนโลยีทันสมัย เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกชาติต้องมี

บรูไน
_ผลประโยชน์ในทะเล:น้ำมัน-ก๊าซ อาหารการกิน (ในทะเลจีนใต้)มีมากมายมหาศาล
กำลังทางอากาศ-กำลังทางเรือถือเป็นความจำเป็นยิ่ง

การลาดตะเวนทางอากาศเป็นเรื่องสำคัญ ในการนี้บรูไนต้องการพัฒนาUAV : ISR สำหรับใช้ในการลาดตระเวนทางอากาศ(เหนือทะเล

กำลังรบทางอากาศ(OCA-DCA Cyber -(Space)!ของบรูไน ไม่มีอยู่ในมือ

ในการนี้ โดยหลักการแล้วกำลังทหาร(อากาศ)ของอาเซียนต้อง(พร้อม)ให้ความช่วยเหลือได้ทันที (ไม่ว่าบรูไน จะเผชิญหน้ากับประเทศใด ไม่เว้นแม้แต่เผชิญหน้ากับจีน)

กำลังทหาร(กำลังทางอากาศ)บรูไนต้องถูกประกอบกำลังเข้ากับกำลังทางเรือบรูไน

โดยต้องให้สามารถปฏิบัติการร่วม(Interoperate)เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี

และจะต้องสามารถปฏิบัติการร่วม(Interoperability)กับกองกำลังของอาเซียน(ในอนาคต)ได้เป็นอย่างดีด้วย

ปัญหาของบรูไนปัจจุบันคือ ขาดแคลนกำลังพลในกองทัพ(อากาศ)

ในการนี้บรูไนจำเป็นและกำลังเร่งลงมือแสวงหาความร่วมมือกับบรรดากองทัพ(อากาศ)ของประเทศในอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางทหารใน3(4)มิติ:

โดยเฉพาะในมิติด้านกำลังทางอากาศ(UAV)อย่างเข้มข้นจริงจัง

นี่คือโอกาสดีของ(กองทัพอากาศ)ไทย!!!

บรูไนเพียรพยายาม รักษาป่าดงดิบไว้โดยจะไม่บุกรุกทำลายมัน แต่มุ่งไปแสวงหาประโยชน์จากทะเล(ทะเลจีนใต้)เป็นหลัก)

สิงคโปร์
ประเทศขนาดเล็ก มีปัญหาอุปสรรคมากในการป้องกันประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

ผลประโยชน์ของสิงคโปร์ที่(เคย)เป็นผลประโยชน์หลักคือการค้าขายบนเส้นทางช่องแคบมะละกา

ปัจจุบันมันไม่เป็นการเพียงพอสำหรับความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจ

การค้าทางเรือได้รับผลกำไรตอบแทนน้อยลง-การค้าปิโตรเลียมมีกำไรน้อยลง…

ผลประโยชน์ใหม่ของสิงคโปร์
_ผลประโยชน์ใหม่มากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ2ของประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ….

โดยได้ลงทุนเชิงปัญญามากที่สุด และลงทุนทางด้านการเงิน/การธนาคาร(สนับสนุนการลงทุนทางปัญญาข้างต้น)เป็นลำดับความสำคัญรองลงมา)

อำนาจในการเจรจาต่อรองในระดับโลกของสิงคโปร์นั้น อยู่ในระดับสูงมาก (เนื่องจากมีคนฉลาดอยู่เป็นจำนวนมาก และคนสิงคโปร์ก็ฝักใฝ่ทางด้านเทคโนโลยี)

ขณะที่อำนาจการเจราจาต่อรองของสิงคโปร์ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ก็ถือว่าสูงยิ่งด้วยเช่นกัน หาชาติใดเปรียบได้ยาก

ทั้งนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดมาจากคนฉลาดกับเทคโนโลยีฉลาดที่มีครอบครองนั่นเอง)

เทคโนโลยีสิงคโปร์อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าชาวโลก แม้ว่าสิงคโปร์จะมีพลเมืองเป็นชาวสิงคโปร์แท้เพียง2.5ล้านคนเท่านั้น (พลเมืองอีก2ล้านคนเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากิน)

สิงคโปร์ ณ วันนี้เป็นกังวลยิ่งในเรื่องราวของเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคตอันเนื่องมาจากว่าสิงคโปร์กำลังจะขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรสิงคโปร์นั้นอยู่ในตัวเลขที่ต่ำยิ่ง นั่นหมายความว่าสิงคโปร์กำลังจะขาดแคลนคนฉลาดในอนาคตอันใกล้

สิงคโปร์ต้องการมีครอบครองบรรดาเทคโนโลยีฉลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการก้าวเดินของประเทศให้รุ่งเรืองต่อไป ดังนี้

เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงเศรษฐกิจ(การตลาด-การค้า-การเงิน)

สิงคโปร์ได้ลงทุนในสหรัฐ -ในประเทศไทย -ในอินเดีย -ในบรูไน -ในฝรั่งเศส -ในออสเตรเลีย -ในอินโดนีเซีย -ในมาเลเซีย …

เทคโนโลยีทางทหารสำหรับการป้องกันประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองทั้งที่เป็นผลประโยชน์อยู่ในประเทศและที่อยู่นอกประเทศ

การปกป้องผลประโยชน์นอกประเทศนั้นสิงคโปร์วางกำลังทหาร(อากาศ)ควบคู่กับการลงทุนไปทั่วทุกแห่งหนที่ตนเองมีผลประโยชน์อยู่ ….

สิงคโปร์มีการวางกำลังทหาร(อากาศ)ในสหรัฐ -ในประเทศไทย -ในอินเดีย -ในบรูไน -ในฝรั่งเศส -ในออสเตรเลีย -ในอินโดนีเซีย -ในมาเลเซีย

อันสื่อนัยสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางทหารที่มีความเหนือชั้นกว่าไปแสดงท่าทีในเชิงว่ามีอำนาจที่เหนือกว่า (เป็นความคิดของผู้นำสิงคโปร์(ลี กวน ยู)ที่ฉลาดยิ่ง หาผู้นำคนใดเปรียบได้ยาก)

ด้วยเหตุผลที่ว่าอัตราการเกิดของคนสิงคโปร์(แท้)นั้นมีอัตราต่ำ

ดังนั้น สิงคโปร์จึงยิ่งต้องวางแผนสร้างและใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดำรงสภาพการมีอำนาจและการมีขีดความสามารถในการปกป้อง/ในการแสวงหาผลประโยชน์นอกประเทศไว้ให้มั่นต่อไป

ทหารสิงคโปร์เป็นทหารฉลาดที่มีความรู้ดีเยี่ยม

เด็กเยาวชนชายสิงคโปร์เป็นทหารทุกคน ระยะเวลา2ปีเต็ม เน้นย้ำว่า”ต้องเป็นทหาร2ปีเต็ม” แม้ว่าประชากร(ชาย)สิงคโปร์จะมีอยู่น้อยก็ตาม

(เด็กเยาวชนสิงคโปร์จำนวนน้อยที่หนีไปเติบโตนอกประเทศโดยไม่กลับมาบ้านเกิดอีกเลย)

เด็กเยาวชนสิงคโปร์ต่างกับเด็กเยาวชนไทย ที่เด็กเยาวชนของไทยเรานิยมหนีทหาร ..หลีกเลี่ยงการเป็นทหาร2ปี โดยเด็กเยาวชนไทยเองได้ลงมือสร้างความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมด้วยการใช้วุฒิการศึกษาเข้าไปเป็นทหารเพียง6เดือน/12เดือน …

ความเลวร้ายมากกว่านั้นก็คือ บรรดาบรูไน-สิงคโปร์ ร

มันสื่อถึงว่า “หายนะกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย!!!”)

ทหาร(สัญญาบัตร)ชายฉลาดสิงคโปร์ถูกวางตัวให้เป็นผู้นำ. โดยคนเหล่านี้ได้รับทุนการศึกษา/จบการศึกษามาจากต่างประเทศทั้งหมดทุกคน

นายทหารเกษียณอายุ45-50ปี หลังจากนั้นคนเหล่านี้ก็จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง/บริหารธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจ)

ทหาร(สัญญาบัตร)หญิงฉลาดสิงคโปร์ก็ได้รับการสนับสนุนตามความฉลาด

เสนาธิการทหารอากาศสิงคโปร์คนปัจจุบันเป็นนายพลหญิง-เหล่าทหารประเภท”ควบคุมการรบทางอากาศยุทธวิธี”

เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่สิงคโปร์(อายุ15ปี)จะเริ่มถูกจับตามองและถูกวางตัวให้เป็นนายทหารโดยได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย(เงินอุดหนุน)ด้านการศึกษา ให้เติบโตเป็นทหาร(อากาศ)ฉลาด

เด็กเยาวชนสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศสิงคโปร์ให้เป็นสมาชิกการบินพลเรือนเพื่อเตรียมสร้างคนเหล่านี้ ให้เป็นนักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์ในอนาคต เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ได้ผล

สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้มีโรงเรียนกวดวิชา ไม่อนุญาตให้ครูเปิดทำการสอนพิเศษ อันเป็นชนวนเหตุของการบ่อนทำลายระบบการศึกษา

สิงคโปร์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนทุกคนเป็นทหารเพื่อสร้างวินัยให้กับคนในชาติ

การเป็นทหาร2ปีเต็มเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งสำหรับบ้านเมืองทางด้านความมั่นคง วิธีคิด/วิธีปฏิบัติในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์แตกต่างจากไทยเป็นอย่างยิ่งราวกับฟ้ากับดิน)

อาวุธยุทโธปกรณ์ฉลาด /เครื่องบิน-UAV Cyber (Space : Nanyang University) ..รถเกราะ/รถถังLeopard II A5 /…เรือ/เรือดำน้ำ…ล้วนถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตสร้าง(ต่อยอด)ให้เป็นนวัตกรรมฉลาดยิ่งขึ้นทั้งสิ้น (ทดแทนการใช้คน(กำลังพล)ที่นับวันจะมีจำนวนน้อยลง

ทว่าขณะที่ผลประโยชน์ กับ อำนาจในมือของสิงคโปร์(ในระดับโลก กับ ในระดับภูมิภาค)นั้นจะไม่มีวันลดน้อยลงเป็นเด็ดขาด)

ฐานทัพสิงคโปร์ถูกวางแผนสร้างให้เป็นฐานทัพฉลาด
-การปรนนิบัติใช้ระบบฉลาด
-การตรวจซ่อม/การกำลัง/การซ่อมบำรุงเป็นระบบฉลาด
-การรักษาความปลอดภัยใช้ระบบฉลาด
-การซ่อมสร้างปรับปรุง(ภายหลังถูกโจมตี)ใช้ระบบฉลาด

ในการนี้ ฐานทัพฉลาดของสิงคโปร์ถูกวางแผนพัฒนาขึ้นมา(ภายใต้แผนระยะยาว20ปี)เพื่อรองรับสภาพการขาดแคลนกำลังพลภาคพื้น

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดฐานที่ตั้ง ทั้งที่เป็นฐานที่ตั้งในประเทศและนอกประเทศในประเทศต่างๆดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ฐานทัพฉลาดของสิงคโปร์ มันมิได้มีนัยสำคัญเฉพาะเพียงเรื่องราวของการใช้งานในทางทหารเท่านั้น

ทว่ามันสื่อถึงการมีครอบครองเทคโนโลยีทางทหารฉลาดอันนำมาซึ่งอำนาจการเจรจาต่อรองกับผลประโยชน์ที่พึงได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยโดยปริยาย

กองทัพอากาศสิงคโปร์กำลังจะปิดฐานบินปายาเลบา เพื่อส่งมอบให้กับภาคส่วนทางเศรษฐกิจ

โดยที่กองทัพอากาศสิงคโปร์จะเร่งพัฒนาสนามบินชางฮี(1Runway)ให้เป็นฐานทัพอากาศ ขึ้นมาแทนคู่ขนานไปกับการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างฐานทัพอากาศนอกประเทศขึ้นมาชดเชย

ระบบความมั่นคงของสิงคโปร์ไปไกลเกินกว่าที่เราคิด

อันที่จริงคนไทยฉลาดสามารถคิดพัฒนาสถาปนาระบบความมั่นคงฉลาดสำหรับประเทศไทยของเราได้ ทว่าเราไม่กล้าที่จะลงมือทำมัน

เราคนไทยไม่มีใครคนใดที่กล้าพอจะลงมือทำมัน

 

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!