วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

SSSC By APCSS In Thailand

20 ธ.ค. 2019
158

 

“บิ๊กกบ” มองไกล สร้างบุคลากรด้านความมั่นคง ระดับอินเตอร์ จับมือ APCSS , Pentagon สหรัฐฯ เปิดหลักสูตร “Senior Security Studies Course” ให้ทหารไทย ..ดึง Professor มาอบรมเข้ม !!!

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ

โดยได้ให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทัพแก่หน่วยการศึกษา เป็นหน่วยรับผิดชอบ จะต้องไปพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีกระบวนการคิดที่ก้าวหน้า เป็นผู้มีความพร้อมในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุการณ์ข้างหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนในทุกมิติ

กองบัญชาการกองทัพไทย จึงเปิดหลักสูตร “Senior Security Studies Course”เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้พร้อมรับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21

โดยแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ให้มีความทันสมัย ผ่านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้พิจารณาคัดเลือกสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อร่วมจัดทำโครงการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งต่อมา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และเป็นสถาบันชั้นนำสำหรับการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนจากสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในการจัดทำหลักสูตร “Senior Security Studies Course” โดยคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันเอก (พิเศษ), นาวาเอก (พิเศษ), นาวอากาศเอก (พิเศษ) ขึ้นไป สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 20 นาย และข้าราชการพลเรือนจากหน่วยงานด้านความมั่นคง จำนวน 1 คน

โดยเปิดรุ่นแรก ไปแล้ว เมื่อ18-22 พ.ย.62 ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น จ.ชลบุรี

ผลของการจัดทำหลักสูตร “Senior Security Studies Course” ในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรของกองทัพสามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บังคับบัญชาในด้านความมั่นคง ได้อย่างถูกต้องและทันสมัยต่อสถานการณ์

ตลอดจนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะในการคิด วิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ภายใต้บริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความมั่นคงตามแบบ ความมั่นคงรูปแบบใหม่ และความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ

ทั้งยังเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกศึกษาระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับมิตรประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงในระดับนานาชาติ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

error: Content is protected !!