วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

“ภูเขาน้ำแข็ง” ที่ชายแดนใต้!

 

“เสืออากาศ 24/7”คอลัมน์นิสต์ทหารอากาศ ถอดบทเรียน กรณี “ชาวบ้าน3ศพ ที่เขาตะเว นราธิวาส….ชี้เป็น
ปรากฎการณ์แห่งภูเขาน้ำแข็ง

ทหารผิดพลาดในการใช้กำลัง เพราะไม่อาจแยกแยะ คนดี-คนชั่ว ได้ ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ฉลาด สำหรับจำแนกคนดี/คนชั่ว… แถมชาวบ้าน เข้าป่าขึ้นเขาไปทำมาหากิน ห้ามกันไม่ได้ แม้เป็นพื้นที่ต้องห้าม

1/10 เหนือภูเขาน้ำแข็ง
ที่มองเห็นได้ด้วยตา

_บทเรียนที่ต้องจดจำในการปฏิบัติการทางทหาร
€ระบบเฝ้าตรวจติดตาม-พิสูจน์ฝ่าย-ควบคุม/ขัดขวาง-ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนพลเมืองต้องเป็นระบบฉลาดที่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง-ครบถ้วน-ทันเวลา มันถือเป็นความจำเป็นยิ่ง สำหรับการนำพาบ้านเมือง/การปกครองแผ่นดินในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล

€ความผิดพลาดในการใช้กำลัง(ใช้อาวุธ)ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดต่อฝ่ายเดียวกันและ/หรือต่อประชาชนพลเมืองย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ความผิดพลาดซ้ำซากในการใช้กำลัง(ทหาร)ภายในประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงมหาศาล(ทั้ง8ด้าน การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มันเป็นผลกระทบเชิงลบ ที่รุนแรงยิ่ง)

9/10 ใต้ภูเขาน้ำแข็ง

ที่มันก่อให้เกิดปรากฎการณ์1/10 เหนือภูเขาน้ำแข็ง

มีให้เห็นดังนี้
_บทเรียนแห่งความผิดพลาดในทางการเมือง/ทางการปกครอง-ทางราชการที่เกิดขึ้นกับคนไทย(พุทธ-มุสลิม)เป็นประจำอยู่ในทั่วประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดการสร้างปัญญาให้กับประชาชนพลเมืองไทยเป็นเวลาต่อเนื่องมายาวนาน

ปัญญาไทยมิได้ถูกสร้างขึ้นในสังคมไทย/ในเมืองไทย(นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ห้วงเวลานั้นประเทศไทยอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาโดยตลอดโดยมิได้มีการสร้างปัญญาไทยขึ้นมาในประเทศไทยแต่ประการใดไม่)

ประชาชนพลเมืองไทยจึงต้องหากินอยู่กับป่าเขา : สวนยางพารา สวนปาล์ม สวน…ที่บรรดาสวนไร่นาเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากการรุกป่าเขาทั้งสิ้น

นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-ข้าราชการไทยสมัยที่ผ่านมานั้น(รวมถึงปัจจุบันด้วย)ล้วนใช้วิธีการเช่นนี้ในการนำพาบ้านเมืองทั้งสิ้น ประเทศไทยจึงได้ตกอยู่ในสภาพไร้ปัญญา

_ชาวบ้าน. …มีปัญหา ทางด้านเกษตรกรรมฉลาด ด้านอุตสาหกรรมฉลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล-ในปัจจุบัน)เพื่อความอยู่รอด จึงจำเป็นต้องบุกรุกเข้าไปหากินกับป่าเขา อย่างไม่รู้อนาคต

(ป่าเขาใน3จชต และ/หรือป่าเขาอื่นๆหากมันได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่หวงห้าม/เป็นอุทยาน/เป็นป่าสงวน/เป็นอื่นใด…ด้วยกฎหมายใดแล้ว(กฏอัยการศึก พ.ร.บ….) ประชาชน/ราษฎรก็มิสามารถจะบุกรุก/ย่างกรายเข้าไปในลักษณะละเมิดกฏเกณฑ์ที่กำหนดได้ ทว่าปรากฎการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำ

มันกลายเป็นปัญหาสาหัสได้ก็เนื่องมาจากว่าเราขาดเครื่องมือฉลาดสำหรับใช้ในการควบคุมพฤติกรรมคนไทย บรรดากฏหมายไทย ไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการควบคุมสังคมไทยได้ กฏหมายไทยส่วนใหญ่ไม่มีผลบังคับใช้-ใช้ไม่ได้ผล)

_สถาบันการศึกษาไทย(โดยครูอาจารย์ไทย)นั้นตลอดเวลายาวนานก็มิได้ถูกสร้างให้เป็นแหล่งปัญญาแห่งยุคสมัยที่ควรจะเป็น

ประชาชนพลเมือง(ผู้จบการศึกษาจากระบบการศึกษาไทย)จึงตกอยู่ในสภาพไร้ปัญญาแห่งยุคสมัยตามไปด้วยอย่างน่าเสียดาย

_ระบบเศรษฐกิจไทย/พลังงานไทยเกือบทั้งหมดอิงติดกับปัญญาของชาวต่างชาติตลอดเรื่อยมาบนแนวคิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนมาจากต่างประเทศ/BOI

ปัญญาไทยท้องถิ่น/ดั้งเดิมจึงได้สูญสิ้นไปจากประเทศไทย ประชาชนพลเมืองไทยไม่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ จำเป็นต้องหลบหลีกหนีไปหากินกับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาเพื่อความอยู่รอด

โรงงาน/ตำแหน่งงานชั้นดีในประเทศไทยล้วนเป็นสมบัติของต่างชาติทั้งสิ้น บรรดาเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดกำเนิดมาจากปัญญาของชาวต่างชาติทั้งสิ้นเช่นกัน (BOI ได้แต่สนับสนุนการนำเข้าเครื่องจักรมาจากต่างประเทศในรูปแบบของการลดภาษีนำเข้า

แต่BOI ไม่เคยคิด(สนับสนุน)ให้คนไทยสร้างเครื่องจักรจากปัญญาของคนไทยเราเอง มันเป็นความเสียโอกาสยิ่งสำหรับคนไทย/สำหรับประเทศไทย)

_ปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวในประเทศไทยล้วนเป็นผลผลิตมาจากปัญญาของชาวต่างชาติ/ผลิตขึ้นในโรงงานของชาวต่างชาติ(ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทย)ทั้งสิ้น เกือบไม่มี/ไม่เหลือปัจจัยดำรงชีพใด/พลังงานใดเป็นของชนชาติไทย

ประชาชนพลเมืองไทยผู้ไร้โอกาสบนอาชีพการงานที่ดีจึงต้องหลีกหนีเข้าป่า(รีดเค้นธรรมชาติ)หารายได้เพื่อให้ได้เงินทองมาจับจ่ายใช้สอยให้สามารถเข้าถึงสินค้านวัตกรรม(ราคาแพง)สำหรับการอยู่อาศัยใช้ชีวิตในสังคมได้

เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัย/อาวุธยุทโธปกรณ์ฉลาดสำหรับใช้ในการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองไทย/ของสังคมไทยที่มันมีสภาพซับซ้อนนั้นอยู่ในสภาพล้าสมัย-ขาดแคลน-และ/หรือไม่มีใช้งานเลยในบางรายการ

ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ฉลาดสำหรับจำแนกคนดี/คนชั่ว…ไว้ใช้งานอย่างเพียงพอทั่วทั้งประเทศ (ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยราคาแพงและหายาก)

_…
_การเมือง/การปกครอง(ใน3(4)จชต ที่ขาดปัญญา(ทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์)อย่างรุนแรง

กล่าวคือมันตกอยู่ในขาดหลักวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย/กำหนดวิธีการด้านการเมือง/การปกครองใน3(4)จชต ที่มันต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์สอดรับกับจริตของประเทศไทย

การกำหนดกลไก/กฏหมายกฎระเบียบ/กฎกติกาการปกครองที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ใน3(4)จชต ของไทย ดังนี้

หลักศาสนาอิสลามถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแห่งดินแดนสุวรรณภูมิได้เกินเสรี

หลักศาสนาอิสลามแท้จริงแล้วมันตรงจริตยิ่งกับดินแดนทะเลทราย เมื่อได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย กลับไม่ได้รับการประยุกต์ดัดแปลงอย่างเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

โดยปัญญาของนักการเมืองไทย/โดยนักปกครองไทย-โดยข้าราชการไทย

ผลกระทบที่ตามมาคือประชากรมุสลิมทวีจำนวนมากอย่างยากที่จะหยุดยั้ง ระบบการศึกษาใน3(4)จชต ขาดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เป็นอย่างหนักทำให้ชาวมุสลิมมิสามารถสร้างปัญญาแห่งยุคสมัยขึ้นมาได้

สังคมมุสลิมได้ถูก(อิสลามนอกรีตบางคนใช้อิทธิพล)แยกเป็นอาณาจักรพิเศษปกครองด้วยระบบศาสนา โดยเกือบไม่มีตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-วิศวกรรม-เทคนิคหลงเหลือปะปนในสังคมอิสลาม

ผู้คนมุสลิมต้องทนหากินกับธรรมชาติเป็นหลักเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าในเขา ธรรมชาติรอบตัวจึงร่อยหรอตามอัตราการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น…ป่าเขาจึงถูกบุกรุกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-ข้าราชการไทย(ใน3(4) จชต)ไม่เพียรพยายามสร้างชาวมุสลิมให้เป็นสังคมผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์บนการสร้างตำแหน่งงานชั้นดีขึ้นมา

ไม่เพียรพยายามดึงชักจูงคนมุสลิมออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองเพื่อสร้างและใช้ปัญญาตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น ผู้คนมุสลิมผู้ด้อยโอกาสจึงต้องเข้าบุกรุกทำลายป่าพร้อมกับกระทำการเรียกร้องขอที่ดินทำกิน/ขอออกโฉนดบนผืนป่าที่ได้เข้าไปบุกรุกนั่นเอง ป่าเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใน3(4)จชต จึงถูกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว

ปรากฎการณ์ตามมาคือบรรดาภัยพิบัตินานาประเภท : แล้งจัด ร้อนจัด ฝุ่นจัด ท่วมจัด …มันคือผลพวงมาจากแนวคิด/วิธีการการปกครองที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ทั้งสิ้นนั่นเอง

บทเรียนแห่ง9/10 ใต้ภูเขาน้ำแข็งในสังคมไทยยังมีอีกมาก มากเกินกว่าที่จะพรรณา…

ซึ่งมันทั้งหมดก็คือมูลเหตุอันเกิดมาจากการขาดแคลนปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อันก่อให้เกิด “การเข้าไปหากินในป่าอย่างเสรี” ของประชาชนพลเมืองไทยอย่างไร้การควบคุม

ซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ปราศจากความหยั่งรู้สถานการณ์แบบReal-time ระหว่างคนที่อยู่ในเมือง-คนอยู่ในป่า เกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างกันและกัน ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ (ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม คนดี-คนร้ายที่กำลังทำกิจกรรมในสังคม/ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของแต่ละคน)

จากปัญหาเกี่ยวกับการขาดความขีดความสามารถในการหยั่งรู้สถานการณ์ที่แท้จริงที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วได้

ดังนั้น ความไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี้จึงเกิดเหตุการณ์สังหารประชาชน3ศพ

อันเป็นปรากฎการณ์ 1/10 เหนือภูเขาน้ำแข็ง ดังเช่นเหตุการณ์เขาตะเว นราธิวาส

ทั้งนี้ เหตุการณ์ฆ่าสังหารผิดตัว : ยาเสพติด อาชญากรรม …เกิดขึ้น(มากมาย)ในดินแดนประเทศไทยดังที่กล่าวข้างต้น

เราจะแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3(4)จชต ของไทยอย่างไรดี ???

_แก้1/10 เหนือภูเขาน้ำแข็ง
แก้ด้วยแนวคิด/วิธีการไล่ล่าผู้ก่อการร้ายกันอย่างเข้มข้นต่อไป..ปัญหาบ้านเมืองไทยที่เป็นมูลเหตุฝังซ่อนก็จะไม่มีวันจบสิ้น

_แก้9/10 ใต้ภูเขาน้ำแข็ง คือ เข้าไปแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดมีกับประชาชน/มีกับนักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-มีกับข้าราชการไทย..ครูอาจารย์ไทย/นักศึกษาไทย…ใน3(4)จชต น่าจะเป็นแนวคิด/วิธีการที่ถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์แห่งความสงบสันติสุข-อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

คำถาม
_เราจะแก้ปัญหาสติปัญญาของคนไทยอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยยากจนต้องหากินกับป่าเขาอย่างไม่มีทางเลือก.. ที่มันทำให้คนไทยยากจน ที่ทำให้คนไทยต้องจมอยู่ในวังวนอาชญากรรม และที่ทำให้คนไทยต้องถูกฆ่าสังหารโดยไม่สามารถหยั่งรู้สถานการณ์ที่แท้จริงระหว่างกันได้ ….กันอย่างไรดี

คนไทยผู้มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ทั้งหลายต้องช่วยกันคิด

ไทยมุสลิมฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์รวมจำนวน400,000 คน จากประชากรมุสลิม4,000,000 คนทั่ว3(4)จชต นั้นเชื่อว่าจะสามารถใช้ปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในการสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต(การงานอาชีพที่อิงติดกับวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-วิศวกรรมนานาประเภท)/ศาสนาอิสลามประยุกต์/ศิลปะใหม่-อารยธรรมใหม่ของตนขึ้นมาใหม่ที่สอดรับกับจริตของดินแดนประเทศไทยแห่งสุวรรณภูมิสำหรับใช้ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้

ในการนี้เชื่อว่าชาวมุสลิมฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์จำนวน400,000คนดังกล่าวนี้จะสามารถนำพาชาวมุสลิมที่เหลือหลุดพ้นความยากจนออกมาจากความยากจนบนวิถีชีวิตเดิมเข้าสู่วิถีชีวิตแห่งวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ได้ กล่าวคือ ออกจากป่าเข้าสู่เมืองได้เป็นที่สำเร็จแน่นอน

ชาวมุสลิมฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์จำนวน400,000คน เชื่อว่าสามารถทำงานเข้าด้วยกันได้ดีกับไทยพุทธฉลาดจำนวน6.2ล้านคน(จากประชากรไทยพุทธทั้งสิ้น62ล้านคน)เช่นเดียวกัน

คนฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เหมือนกันย่อมเข้ากันได้ด้วยดี

คนฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ต่างมีเป้าหมายแห่งความสันติสุข/ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนบนธรรมชาติรอบตัวในเชิงวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเดียวกัน ต่างคิดเหมือนกันบนตรรกะเดียวกัน ต่างคิดพิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผลคล้ายกัน …

ความขัดแย้งในความคิดจึงมีน้อยหรือไม่มีเลยก็ว่าได้(ยกเว้นว่าใครคนใดมีอคติอยู่ในใจ)

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!