วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เวทีประกวด ฝีมือ นักบิน ลูกทัพอากาศ

 

“ผบ.ทอ.” ชมการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และ การแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ: Air Tactical Operations Competition2020

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2562 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พร้อมชมการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศ และจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศในการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

ทอ.ได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

โดยการฝึกใช้กำลังทางอากาศนั้น กองทัพอากาศได้จัดให้มีการฝึกในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ การฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ

โดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกำหนดให้หน่วยที่ใช้กำลังทางอากาศทุกหน่วย

รวมถึงหน่วยต่อสู้อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกำลังพล อากาศยาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใช้กำลังทางอากาศ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ๒ ประเภทการแข่งขัน ๑๓ ชนิดการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๘ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน
๒. การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด
๓. การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
๔. การบินค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
๕. การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
๖. การบินรับ – ส่งข่าวสาร
๗. การปฏิบัติภารกิจรับ – ส่งบุคคลสำคัญ
๘. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ประเภทการแข่งขันภายใน จำนวน ๕ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
๒. การบินควบคุมไฟป่า
๓. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน
๔. การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ
๕. การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกำลังทางอากาศได้ รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบและที่ไม่ใช่การรบ

error: Content is protected !!